۲۴۲۳
۰
۱۳۹۴/۰۳/۱۶

صورت جلسات شورای کتابخانه مجلس از 1313 تا 1324ش + تصاویر

پدیدآور: رسول جعفریان

خلاصه

آنچه در پی می آید صورت جلسات شورای کتابخانه مجلس شورای ملی است که با حضور چند نماینده و رئیس کتابخانه تشکیل و در باره مسائل عمومی کتابخانه، خرید کتاب، فهرست نگاری و مسائل دیگر در باره آنها صحبت می شده است. برخی از نمایندگان مشهور مانند فروغی، ملک الشعراء، حکیمی و نیز ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان مجلس در آن شرکت می کردند.

دفترچه صورت جلسات شورای کتابخانه مجلس از سال 1313 ـ 1324 ش باید یکی از اسناد با ارزشی باشد که نه تنها برای تاریخ کتابخانه بلکه برای تاریخ کتاب و نسخه های خطی و ارزش مالی آنها و نوع دیدگاه هایی که در باره کتاب و کتابخانه و خرید کتاب بوده ارزشمند است. بنده از این که کسی از این دفترچه گزارشی داده باشد آگاهی ندارم. طبعا در اینجا یک مرور کوتاه خواهم داشت.

این دفترچه شامل 41 فریم (از جلد تا صفحه آخر که برخی هم سفید است) شامل صورت گفتگوها و تصمیمات هر  جلسه از شوراست که در زمینه مسائل کتابخانه و نیازهای آن و نیز آنچه از کتاب و راه های تهیه آن از داخل و خارج وجود دارد و نیز تقویم برخی از آثار با ارزش به ویژه خطی، مطالبی در آنها درج شده است. برای هر جلسه معمولا از چند خط تا چند صفحه گزارش نوشته می شده گرچه اغلب آن گزارش ها نیم صفحه ای است.

علی الرسم این قبیل صورت جلسات، نام افراد شرکت کننده در آغاز می آمده می آمده است. گویا این افراد همگی نماینده مجلس بوده و رئیس کتابخانه هم به عنوان منشی حضور داشته است. در جلسات نخست عمدتا نام اعتصام الملک و بعدها نام شریفی به کرات آمده است.

نخستین صورت جلسه مربوط به روز شنبه 8 اردیبهشت 1313 است که با حضور آقایان افسر، مخبر فرهمند، تربیت، مسیو میرزا یانس، و اعتصام الملک در کتابخانه مجلس شورای ملی تشکیل گردیده است.

در صورت جلسه نخست، نیازهای کلی کتابخانه آمده که جالب است:

تکمیل کتب قوانین و رفع نواقص آن

تکمیل کتابهایی که مجلدات آنها ناقص است

خرید نسخ نادر و مفید که شورای کتابخانه خرید آنها را صلاح بداند

تهیه کتب علمی و ادبی و فنی عالی تالیف زمان اخیر حتی الامکان

تهیه و تکمیل کتابهای تاریخ و جغرافی و تراجم احموال راجع به ایران در السنه فارسی و فرانسه و انگلیسی به ضمیمه کتب حفریات و کشفیات عتیقه

تحصیل کتابهای ادبیات و تاریخ بمعنی اعم

تحصیل کتب راجعه به علم تاریخ و زبان فارسی

تهیه فهرست های چاپی راجع به فارسی و عربی

تکمیل و کتب مربوط به زبان پهلوی بزبان فرانسه و انگلیسی

خریداری نکردن کتب منافی با اخلاق و آداب مانند .....

در صورت جلسه 13 مرداد 13 آمده است: ... سواد مراسله ای در خصوص تحصیل کتب مختلفه برای کتابخانه به آقای تقی زاده وزیر مختار خوانده نوشته شده بود...

جلسه شنبه 28 تیرماه سال 1314 با حضور آقایان احتشام السلطنه، ارباب کیخسرو، فرهمند از نمایندگان و اعتصام الملک که رئیس کتابخانه بوده تشکیل شده است.

در این جلسه ارباب کیخسرو از اهتمام احتشام السطنه به کتابخانه تشکر کرده و در باره ازدیاد کتب و ترتیب آرشیو از طرف احتشام السلطنه مسائلی مطرح شده است.</