برچسب ها: تحدید نهایات الاماکن

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

مروری است بر کتاب «تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات الاماکن بیرونی» با هدف استخراج روش استدلال و نقد علمی او.