۶۴۳
۰
۱۳۹۵/۸/۸
اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

پدیدآور: علی خالقی ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکسر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:
اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان
علی خالقی
نشر سمت
تهران 1395
چاپ اول

در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکسر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازد.
در بررسی فرایند شکل گیری و تحول تفکر سیاسی شیعه ، عصر ایلخانان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در این عصر ، علی رغم تهاجم تخریبی اولیه مغولها و ویرانی سرزمین های اسلامی و فروپاشی خلافت عباسی، با تشکیل دولت ایلخانان ایران و برقراری نظم سیاسی مجدد و گرایش برخی از سلاطین ایلخانی به اسلام، دوران شمشیرو آشفتگی به سر آمد و نوبت به فکر و قلم رسید و متفکران مسلمان به ویژه علمای شیعه در پی بازنمایی اندیشه های اسلامی در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی بر آمدند.
پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که تفکر سیاسی شیعه در این عصر و جایگاه آن چیست؟
برای دست یافتن به هدفهای پژوهش حاضر،بحثها در پنج فصل و یک نتیجه گیری آمده است که در فصل اول مفاهیم ( تفکر سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و عصر ایلخانان) و چهارچوب روش پژوهشی توصیف شده است.
در فصل دوم، بستر فکری و فرهنگی عصر ایلخانان(آیین و سیاست مذهبی مغول ها و جریان های فکری-مذهبی فعال در عصر ایلخانان) و تبیین سنت فکری فیلسوفان و فقیهان شیعه را در این دوران بررسی شده است.
در فصل سوم، شرایط و زمینه های سیاسی- اجتماعی تاثیرگذار بر شکل گیری تکفر سیاسی شیعه(تهاجم مغول به ایران و پیامدهای آن: سقوط قلعه های اسماعیلیان،فتح بغداد و شکل گیری دولت ایلخانان ایران) و تعامل علمای شیعه و کنش سیاسی آنان را در برابر مسائل سیاسی این دوره بررسی شده است.
در فصل چهارم، فلسفه سیاسی علمای شیعه مورد بررسی قرار گرفته است (سیر فلسفه سیاسی و زندگی،شخصیت و معرفی آثار فلسفی و متن تفکر سیاسی آنان).
در فصل پنجم، اندیشه سیاسی فقیهان شیعه را با توجه به سیر فقه سیاسی شیعه و زندگی، شخصیت و معرفی آثار فقهی و تبیین آرای این فقیهان درباره سیاست، ضرورت و ریاست و حکومت، انواع ریاست و حکومت( ریاست و حکومت در عصر غیبت و نظم سلطانی) بررسی کرده ایم.

فهرست مطالب
1-  مفاهیم و چارچوب روشی
2-  محیط فکری و فرهنگی و سنتهای فلسفی و فقهی شیعیان
3-  زمینه های سیاسی و اجتماعی و رفتار علمی علمای شیعه
4-  اندیشه سیاسی در متون فلسفی-کلامی علمای شیعه
5-  اندیشه سیاسی در متون فقهی علمای شیعه

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقد ادله ی خلافت

نقد ادله ی خلافت

نجم الدین طبسی

این کتاب ضمن بیان مهم ترین ادله ی قرآنی و روائی اهل سنت در اثبات خلافت خلفا، استدلالات قرآنی ایشان ر

سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

حمید کاویانی پویا

با توجه به اینکه سلسله ی ساسانی یکی از برجسته ترین ادوار تاریخی ایران زمین و عملکرد بزرگان و ایدئولو