۲۶۱۳
۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تاریخ و تحول نشر؛ درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانۀ انقلاب

تاریخ و تحول نشر؛ درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانۀ انقلاب

پدیدآور: عبدالحسین آذرنگ ناشر: خانه کتابتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب به بررسی تاریخ نشر کتاب در ایران، پس از ورود فن آوری چاپ به کشور تا آستانۀ انقلاب 1357 ش، می پردازد. با این کتاب و آثار همانند آن راه تازه ای به بررسی چگونگی سیر اندیشه ها در ایران عصر جدید گشوده خواهد شد.

معرفی کتاب

نشر از جملۀ ارکان اصلی تمدن جدید است. تمدن کنونی حاکم بر جهان در خلال تکوین خود از انتشار آثاری تأثیر گرفت که مسیر تکاپوهای جامعۀ جدید را تغییر داد. عصر نوزایی (رنسانس) که تمدن غرب و سپس تمدن جهان را به دورۀ جدیدی راه داد، یکی از بنیادهای اصلی اش انتشار منابعی بود که با ابداع فن آوری چاپ امکان پذیر شده بود. بنابراین نشر از تأثیر گذارترین عامل ها در آفرینش های فرهنگی و اشاعۀ رهاوردها در همۀ زمینه های فکری است. کمتر اندیشه ای را می توان یافت که از مسیر نشر نگذشته باشد. تاریخ همۀ تلاش ها و دستاوردهای معنوی به گونه ای با تاریخ نشر در آمیخته است. از همۀ اینها مهمتر اینکه نشر محرک و ابزار کارآمد انتقال پیام است، همه گونه پیام، از راه رسانه های مکتوب و در مقیاس های گسترده. نشر اگر از حرکت بازایستد، هرآنچه با نیروی تولیدی و نیروی انگیزه آفرین آن کار می کند، از حرکت باز می ایستد. چرخۀ پویایی که از جامعه، اندیشه، احساس و الهام می گیرد، با ارزش های افزودۀ خودش به آن غنای بیشتری می بخشد و سپس به جامعه بازپس می دهد و این داد و ستد فزونی بخش را استمرار می بخشد، همان چرخۀ نشر است. اما دریغا ناشرانی که عمر و آنچه داشتند بر سر نشر گذاشتند و از خود ورقی تاریخچه بر جای نگذاشتند.

این کتاب به بررسی تاریخ نشر کتاب در ایران، پس از ورود فن آوری چاپ به کشور تا آستانۀ انقلاب 1357 ش، می پردازد. با این کتاب و آثار همانند آن راه تازه ای به بررسی چگونگی سیر اندیشه ها در ایران عصر جدید گشوده خواهد شد. ناشران کتاب و دستاوردهایشان از ناشناخته ترین عامل ها در تولید فرهنگی کشور ما هستند. غفلت آنها از یادداشت کردن و انتشاردادن شرح فعالیت هایشان، موجب شده است که جنبه های بسیاری از فعالیت های فرهنگی در کشور ما ناشناخته بماند. خانۀ کتاب با انتشار این کتاب و آثار مشابه می کوشد راه را بر پژوهش و بررسی در ناشناخته ها، کم شناخته ها، و بدشناخته های تاریخ کتاب در ایران بگشاید.

از جمله ویژگی های بارز این کتاب، جامعیت آن است که نشر را، از ابتدا تا انتهای عصر پهلوی، در برگرفته و خواننده تنها با مطالعۀ این کتاب می تواند با نمایی کلی از تاریخ و تحولات مهم نشر آشنا گردد؛ از دیگر ویژگی های مهم کتاب، مستند بود آن است که نویسنده کوشیده با استفاده از منابع و مستندات درجه یک و حتی با استفاده از تاریخ شفاهی نشر، اطلاعاتی متقن از نشر کتاب به خواننده ارائه دهد. بی شک این کتاب گامی مهم در نگارش تاریخی کامل از کتاب ایران محسوب می گردد. 

بخش یکم: نشر کتاب از آغاز تا 1300 ش

بخش دوم: نشر کتاب از 1300 تا 1320 ش

بخش سوم: نشر کتاب در دهۀ 1320 ش

بخش چهارم: نشر کتاب در دهۀ 1330 ش 

بخش پنجم: نشر از 1340 ش تا آستانۀ انقلاب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه

نشر کتاب و تمدن

نشر کتاب و تمدن

عبدالحسین آذرنگ

در این کتاب کوشش شده است چگونگی پیدایش نشر جدید در عصر نوزایی (رنسانس) در سده ی 15م/9ق، و تکوین و تح

دیگر آثار نویسنده

نشر کتاب و تمدن

نشر کتاب و تمدن

عبدالحسین آذرنگ

در این کتاب کوشش شده است چگونگی پیدایش نشر جدید در عصر نوزایی (رنسانس) در سده ی 15م/9ق، و تکوین و تح