۱۸۸۳
۰
۱۳۹۶/۴/۲۱
کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

پدیدآور: ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی ناشر: میراث مکتوبتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

نگاهی به مهم ترین لغت نامه های عربی به فارسی، معرفی کتاب، نام و مشخصات کتاب، ویژگیهای آن و ویژگی نگارش واج های فارسی در این فرهنگ و کاربرد انواع حروف در المخلص از مباحثی است که در این نوشتار مطرح شده است. کلمات مستقل و ساده، کلمات مرکب، فرایندهای واجی، به کارگیری صفت در معنای قید، برخی ویژگیهای مربوط به افعال، و نمونه لغات فارسی فرهنگ المخلص نیز از دیگر مطالبی است که در این کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای