۱۱۰۲
۰
۱۳۹۷/۲/۳
مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

پدیدآور: ساینا محمدی خبازان ناشر: کتاب آرایی ایرانیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شناخت و تحلیل خانه ها و شکل زندگی در آن دوره می پردازد و از آن جا که متاسفانه اکثر خانه های با ارزش به جا مانده از آن دوران در اثر گذشت زمان تخریب شده یا تغییرات اساسی در آن ها صورت گرفته است، از دیگر اسناد به جا مانده از آن دوره نظیر متون ادبی، فلسفی، تاریخی و نگارگری نیز در این تحقیق استفاده شده است تا از این طریق، درک مفهوم و معنای خانه و شیوه ی زندگی در آن دوران بهتر میسر شود.

معرفی کتاب

بشر امروز به دنبال جایی برای سکونت بوده است که فراتر از تامین نیازهای جسمانی او، آرامش او را نیز تامین نماید. اما در روزگار کنونی ما عدم رضایت از کیفیت فضایی خانه های آپارتمانی که جایگزین خانه های قدیم شده اند، همه را به تامل واداشته است. برخی مسبب اصلی این وضعیت را مدرنیسم می دانند. اتفاقی که پس از نفوذ مدرنیته و مدرن شدن شکل زندگی و در نهایت تغییر کالبد خانه ها رخ داد، اهمیت بیش تر به مساله ی آسایش نسبت به آرامش و تهی شدن خانه از هرگونه کیفیت بود، به گونه ای که مفهوم خانه به «سرپناه» تقلیل یافت. سوال این جاست که احساس آرامشی که در خانه های قدیم وجود داشت از کجا می آمد و چرا هم اکنون در خانه های معاصر از این کیفیت ها خبری نیست؟

«خانه» در پژوهش حاضر در جایگاه شیء ارزشمندی قرار نگرفته است بلکه ارزشی ست مرکب از تفکر دیروز و فراموشی امروز. در همین راستا برای رسیدن به مفهومی از خانه که ارتباط مناسبی با فرهنگ و پیشینه ما داشته باشد، این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام - اصفهان عصر صفوی - به شناخت و تحلیل خانه ها و شکل زندگی در آن دوره می پردازد و از آن جا که متاسفانه اکثر خانه های باارزش به جا مانده از آن دوران در اثر گذشت زمان تخریب شده یا تغییرات اساسی در آن ها صورت گرفت است، از دیگر اسناد به جای مانده از آن دوره، متون ادبی، فلسفی، تاریخی و نگارگری نیز در این تحقیق استفاده شده است تا از این طریق به مفهوم و معنای خانه و شیوه ی زندگی در آن دوران نزدیک تر شویم. از این رو نویسنده ی توانای کتاب به طور مفصل و موشکافانه این موضوع را بررسی نموده است.واضح است که بین شخصیت خانه، انسان و طبیعت ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. در این کتاب دوره ای واکاوی شده است که تمام فضاهای خانه مفاهیم خاص خود را داشته اند و نویسنده به نحوی جامع و از مناظر مختلف به تحقیق در این خصوص پرداخته است. گویی در یک دفتر به چند دفتر از تحقیقات جامعه درهم پیوسته بر می خوریم. یکی از مبانی این تحقیق تحلیل موجودیت تاریخی «خانه» و ایجاد فضایی برای مقایسه با قرن کنونی و معیارسازی و دگرگونی در روش های موجود است. با توجه به این مهم شاید بتوان این مطلب را ذیل عبارت «در جست وجوی معیار از دست رفته» قرار داد! در جایجای اثر به ارکان اصلی و بنیادین در طراحی خانه اشاره شده است به طوری که نویسنده به رابطه ی مستقیم آن با فلسفه و اندیشه ی حاکم در عصر صفوی می پردازد. بنابراین اگرچه به قول ایشان نمی توان به روش  گذشتگان زندگانی کرد اما با توجه به معماری ارزشمندی که بر اثر همین کتاب پی با آن می بریم، اصفهان صفوی را می توان «مدینه ی فاضله ی معماری ایرانی» نامید.

عناوین اصلی کتاب:

فصل اول: در نظر

مقدمه

متون ادبی - تاریخی

متون فلسفی

نگارگری

فصل دوم: در عمل

مقدمه

خانه ی خواجه پطرس

خانه ی مارتا پیترز

خانه ی داوید

خانه ی سوکیاس

خانه ی مشکی

خانه ی جلالی

خانه ی جمشیدی

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

فرانکو کاردینی

کتاب در این زمینه سبب‌ها و عواملی نظیر انواع منازعات، فتوح اسلامی، جنگ‌های صلیبی، فتح مجدد رکنکیستا،

منابع مشابه

شاهنامه نگاری گذر از متن به تصویر

شاهنامه نگاری گذر از متن به تصویر

فاطمه ماه وان

پژوهش های دانشگاهی ما از یک فقدان بزرگ رنج می برد و آن محصور شدن مطالعات ادبی در درون خویش است که حا

انسان شناسی هنر نگارگری (آداب ،ابزار و مواد)

انسان شناسی هنر نگارگری (آداب ،ابزار و مواد)

دکتر سیده راضیه یاسینی

"نگارگری" به مثابه قسمتی از هنر نقاشی ، جز جمال معبود نمی نگارد، چرا که از هزار نقش نقاشان ،نقشی به