۱۸۷۵
۴۸۹
۱۳۹۷/۷/۲۰
از تاریخ روابط ادبی بدخشان با هندوستان

از تاریخ روابط ادبی بدخشان با هندوستان

پدیدآور: حمزه واعظی امیربیگ حبیبوف ناشر: انتشارات امیریتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: احمدنجیب بیضاییمکان چاپ: کابلتیراژ: ۱۰۰۰نسخه

خلاصه

آنچه پیش رو دارید محیط ادبی سده های شانزده، هفده و هجده بدخشان و روابط آن با محیط ادبی فارسی زبان هندوستان را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

معرفی کتاب

موضوع روابط تاریخی و مدنی جهان در زمان ما از اهمیت به سزایی برخوردار است و در عین زمان یکی از موضوعات تحقیقی و کار علمی، مناسبات و همکاری بین المللی می باشد. این همکاری در تمام دوره های تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نقش برازنده ای را بازی نموده است. روابط مدنی و علمی در میان مردمان جهان مخصوصا در زمان ما گسترش و توسعه ی بیشتری پیدا کرده و در سطح جهان جایگاه مهمی را احراز می نماید. بنابراین، کار روی روابط مدنی و ادبی ماوراء النهر و بدخشان با ادبیات فارسی هندوستان در سده های 16، 17 و 18 نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد. زیرا ادبیات فارسی هندوستان با ادبیات فارس و تاجیک قرابت خیلی نزدیک داشته و بر اساس همین ادبیات به میان آمده است. از آن جایی که ادبیات فارسی هندوستان و ادبیات فارس و تاجیک با یک زبان و با یک شکل و نوع دیرینه ی ادبی عرض وجود کرده اند، کار روی آن تا اندازه ای به کار در مورد ادبیات سده های 16و 17 و 18 تاجیک یاری می رساند.

بدخشان سرزمین بلندترین کوهسار دنیا می باشد. در دامنه ی هر کوه و ساحل او مردمان دارای زبان های مختلف، عرف و عادات و طرز زندگی مخصوص خودشان بوده و آن را از گذشته تا زمان ما نگاه داشته اند. بر اساس منابع تاریخی و ادبی، آخرین پادشاهان بدخشان دوام سلاله ی خود را بیشتر از 3 هزار سال می دانند. تا سال های پسین، زندگی بیشتر از 50-40 نفر در یک خانواده، نمایان گر حفظ رسوم و عادات و زبان های خیلی قدیم شغنانی، واخانی، اشکاشمی، منجی و یزغلامی می باشد. عنعنه ه