۲۹۱۶
۸۴۹
۱۳۹۷/۸/۲
اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم

پدیدآور: فاطمه بیگم روح الامینی ناشر: نگارستان اندیشهتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 978-600-8273-50-9تعداد صفحات: ۷۰۴ص

خلاصه

در این کتاب سعی شده گزارشی مستند در مورد نحوه ی تأسیس، هزینه ی نگهداری، دخل و خرج مدارس، میزان حقوق و معلومات معلمان و مدیر و ناظم، کتب مورد تدریس، برنامه ی وزارت معارف و برنامه ی هفتگی مدارس، وضع بهداشتی و ویژگی ها و امکانات رفاهی دانش آموزان، شکل لباس معلمین و دانش آموزان و شرایط پذیرش معلم و دانش آموز و شرایطی که باید در این امر مهم رعایت شود، ارائه گردد.

معرفی کتاب

تار و پود انسان از دانش و منظومه ای از تجربیات زیست شده شکل گرفته است. بخش غالب دانش و تجربیات انسان ها در گذشته شکل گرفته و به ما رسیده است و مؤثرترین آدمیان تنها این امکان را پیدا می کنند که اندک تجربیات نوینی را برای جامعه ی انسانی رقم زده و برای نسل های بعد از خود باقی بگذارند. از این رو تعبیر انسان چون «موجودی تاریخی» معنای خودش را پیدا می کند که با هریک از ما گذشته ای همراه است که بدون تردید این گذشته با ما آموخته شده و در واقع آن را کسب کرده ایم. در جوامع سامان یافته آگاهی عمیق تر به گذشته ی تاریخی مدرکی برای ارزیابی فرهیختگی و سنحشی برای داوری در باب «انسان» هاست.

از گذشته تا کنون موضوع انتقال مواریث فرهنگی و معنوی دغدغه ای دائمی برای بشر بوده است. در واقع بخشی از تلاش های آدمیان، صرف این مهم شده است که موثرترین ابزارها و روش ها را برای استمرار جوامع خود به وجود آورند. تا از آن طریق امکان حفظ شرایط زیست متمدنانه و فرهنگی خود را فراهم آورده و از سوی دیگر راهی به سوی آینده ای مطلوب و آرمانی بیابند.

نهادهای آموزشی و تعلیمی در همه ی جوامع از اصلی ترین و فخیم ترین نهادهایی به شمار می روند که به وجود آمدند تا ابزاری برای حفظ و انتقال و پرورش دستاوردها و مواریث نوع بشر باشند. در ایران نهادهای آموزشی و تعلیم سابقه ای بس طولانی دارند که با فراز و نشیب بسیار تا امروز کارکردهای مختلفی را در راستای تضمین استمرار تاریخی مردمان این سرزمین در برداشته است. آن که هر یک از ما ساحت های فرهنگی و تاریخی خود را از یکی از نهادهای آموزشی و تعلیمی موجود در جامعه کسب کرده ایم، اما به طور معمول در ارزیابی عملکرد این گونه نهادها چنانچه باید و شاید عمیق و دقیق نیستیم . از این رو در باب سرگذشت و فراز و نشیب نهادهای فرهنگی و علمی خود کم می دانیم. یکی از این نهادهای بسیار مهم و ارزشمند در کشور سازمان آموزش و پرورش است که حکایتی عجیب در دوران معاصر دارد  از اینروست که هرگونه مطالعه و بررسی در پیشینه و گذشته ی امر آموزش و پرورش در جامعه ای که سابقه ای بس طولانی در این امر دارد، بایسته و حدیث ضروری روزگار ماست.

در نوشتار حاضر سعی شده گزارشی مستند در مورد نحوه ی تأسیس، هزینه ی نگهداری، دخل و خرج مدارس، میزان حقوق و معلومات معلمان و مدیر و ناظم، کتب مورد تدریس، برنامه ی وزارت معارف و برنامه ی هفتگی مدارس، وضع بهداشتی و ویژگی ها و امکانات رفاهی دانش آموزان، شکل لباس معلمین و دانش آموزان و شرایط پذیرش معلم و دانش آموز و شرایطی که باید در این امر مهم رعایت شود، ارائه گردد. چون تا کنون در این زمینه، پژوهشی صورت نگرفته و این موضوع همانطور که اشاره شد از اهمیت فرهنگی خاصی برخوردار می باشد. در این میان از آنجایی که نقش معارف کرمان به طور خاص در کتب تاریخی دست اول بیان نشده و همچنین در منابع تاریخی جدید هم نقش مدارس عصر مشروطه ی کرمان به اختصار ذکر شده لذا نگارنده را مصمم داشت تا این کتاب را به جهت ضرورت و اهمیت موضوع، تهیه و تدوین نماید.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای