نویسنده: دیوید.دابلیو.آنتونی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانهندو- اروپائیان نقش اسب و چرخ در گسترش زبانهای هندو-اروپائی

نویسندهدیوید.دابلیو.آنتونی

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران