نویسنده: سعید مدنی قهفرخی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانجنبش های اجتماعی و دموکراتزاسیون

نویسندهسعید مدنی قهفرخی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران