نویسنده: علی رشیدی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانعربستان آل سعود وهابیت و نفت

نویسندهعلی رشیدی

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران