نویسنده: غلامحسین صالحی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانفناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

نویسندهغلامحسین صالحی

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران