نویسنده: هانی شکرو اوغلو

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانسقوط امپراطوری و تولد جمهوری ( نگاهی به نقش آتاتورک در پیدایش ترکیه)

نویسندههانی شکرو اوغلو

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران