ناشر: اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانسالار فقیهان شیخ سلار دیلمی

نویسندههادی هاشمیان

ناشراداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

عنوانامامزاده سید حمزه تبریز و موقوفات ظهیریه

نویسندههادی هاشمیان

ناشراداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز