ناشر: کتابخانه مجلس شورای اسلامی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانیک فرهنگ ترکی به فارسی عالی از دوره شاه سلیمان صفوی (1077 _ 1105)

نویسندهمحمدرضا و عبدالجمیل نصیری

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران