برچسب ها: تاریخ فقه

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانسرنوشت اسیر در اسلام

نویسندهسیدعلی میرشریفی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانتاریخ فقه اسلامی در سده های نخستین از آغاز اسلام تا شکل گیری مکتب اصحاب حدیث متاخر

نویسندهحامد خانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران