برچسب ها: تذکره شعرا

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانخلاصة الاخبار و زبدة الافکار

نویسندهمیرتقی الدین کاشانی

ناشرمیراث مکتوب

مکان چاپتهران

عنوانتذکره شعرای معاصرین دار الایمان قم

نویسندهعلی اکبر فیض

ناشربنیاد قم پژوهی - کتابخانه آیت الله مرعشی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانتذکره شعرای بختیاری

نویسندهعبدالکریم جربزه دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران