برچسب ها: حکومت عثمانی

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانوضعیت زنان در عصر صفوی(از دید سیاحان اروپایی)

نویسندهزینب حاتم زاده

ناشرنشر برگ زیتون

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

عنوانگسترش تشیع در قفقاز در عصر صفویه

نویسندهمفتون حسین اف

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

عنوانعلاقة العثمانیین بالامام یحیی فی ولایة الیمن (1322 ـ 1337 ق / 1904 ـ 1918 م)

نویسندهفؤاد عبدالوهاب علی الشامی

ناشرمرکز الرائد للدراسات و البحوث

تاریخ چاپ۱۴۳۵ ق

مکان چاپصنعاء