برچسب ها: سومریان

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانسومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

نویسندهعزمی سکر - جاک پیرین

ناشربنیاد حکمت اسلامی صدرا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانآغاز و فرجام سومرین

نویسندهلئوناردو وولی

ناشرگستره