برچسب ها: نسب نامه

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانمحمد باقر

نویسندهیعقوب آژند

ناشرنشر پیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنواننسب نامه سلسله انساب گروهی از گرجی تباران خوزستان و برخی اقوام وابسته ( شامل نوادگان خان گرجی آیینه گرجی منوچهر خان چگنی )

نویسندهامین قزلباش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران