برچسب ها: کودکان

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانازدواج کودکان: کنکاشی در صد سفرنامه دوران صفویه و قاجاریه

نویسندهعهدیه اسدپور

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک 9-038-246-622-978

عنوانتاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضاشاه)

نویسندهزهرا حاتمی

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانسرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران