۳۸۳۹
۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۳

فهرست متن ها و رساله های تصحیح و منتشر شده در مجلدات هشت گانه «مقالات و رسالات تاریخی»

پدیدآور: سعید میرمحمد صادق

 

با سپاس از دوست عزیز و دانشمند جناب آقای سعید میرمحمد صادق که این فهرست را تهیه کرده اند

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ 1. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه طیبه اردوباد؛ 2. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه اردوباد؛ 3. زلزله تبریز؛ 4. طریق استخاره معتبر؛ 5. سفرنامه عتبات سال 1313 ق؛ 6. رساله در متشابهات قرآن ؛ 7. آداب سنیه؛ 8. رساله در شرح الفاظ کفر؛ 9. فتاوی تاتارخانیه؛ 10. وقایه الروایه؛ 11. رساله در تکفیر شاه اسماعیل؛ 12. رساله در مذمت قاضی کاشان؛ 13. درباره قحطی سال 1288 ق در اصفهان؛ 14. ترجیع بندی در ستایش شاه اسماعیل دوم؛ 15. جغرافی سودان؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، 806 ص، وزیری.

 

 1. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه طیبه اردوباد؛ از: بوفکاری، میر اسماعیل (سده 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 219 ـ 220.
 2. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه اردوباد؛ از: قزوینی، محمد رفیع (سده 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 220.
 3. زلزله تبریز؛ از: اردوبادی، علینقی (سده 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 220 ـ 221.
 4. طریق استخاره معتبر؛ از: افندی، میرزا عبدالله (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 243 ـ 247.
 5. سفرنامه عتبات سال 1313 ق؛ از: یکی از صاحب­منصبان دولتی تبریز (سده 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 255 ـ 278.
 6. رساله در متشابهات قرآن (حدیث من فسَّرالقرآن به ضمیمه و حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر از ادیان قدیمه و جدیده)؛ از: مجتهد میرسلامی الخارقانی، سید اسدالله (سده 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 385 ـ  405
 7. حدیث من فسَّرالقرآن ← رساله در متشابهات قرآن
 8. حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر از ادیان قدیمه و جدیده ← رساله در متشابهات قرآن
 9. آداب سنیه؛ از: خاتون­آبادی، محمدصالح (  ـ 1126ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 407 ـ  526.
 10. رساله در شرح الفاظ کفر (یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشته علمای بلخ)؛ ترجمه: ابوالفضل محمد بن اسحاق بن ابی نصر (کتابت سال 726 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 563 ـ  598.
 11. فارسیات کتاب فتاوی تاتارخانیه
 12. فتاوی تاتارخانیه؛ از: انصاری دهلوی هندی، عالم بن علاء (   ـ 786 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 527 ـ  658.
 13. زادالمسافر ← فتاوی تاتارخانیه
 14. زاد السفر ← فتاوی تاتارخانیه
 15. یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشته علمای بلخ  رساله الفاظ کفر
 16. وقایه الروایه (بخش هایی از فتاوای علمای حنفی ماوراء النهر درباره قزلباشان)؛ از: محبوبی، جمال الدین عبیدالله بن مسعود بن تاج الشریعه محمود بن صدر الشریه (سده 10 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: نظریه دارالحرب ـ دارالاسلام و تعریف کفر در فقه حنفی؛ مندرج در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 691 ـ  709.
 17. رساله در تکفیر شاه اسماعیل؛ از: احمد بن سلیمان بن کمال پاشا (873 ـ 940 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: نظریه دارالحرب ـ دارالاسلام و تعریف کفر در فقه حنفی؛ مندرج در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 717 ـ 724.
 18. رساله ابن کمال وزیر در تکفیر شاه اسماعیل ← رساله در تکفیر شاه اسماعیل
 19. رساله در مذمت قاضی کاشان؛ از: حسنی حسینی یزدی کاشانی، محمد حسین (زنده در 1020 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 725 ـ 748.
 20. درباره قحطی سال 1288 ق در اصفهان (یادداشتی در پشت نسخه خطی) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 749 ـ  760.
 21. ترجیع بندی در ستایش شاه اسماعیل دوم؛ از: شیرازی، عبدالمومن بن عبدی علی بن عبدالمومن (سده 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 761 ـ 769.
 22. جغرافی سودان؛ ترجمه از: فروغی، محمدحسین (1255 ـ 1325 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اول)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 781 ـ  791.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ 1. دیوار نوشته های یادگاری در مسجد ـ مدرسه مادرشاه اصفهان؛ 2. رساله­ای درباره گسترش فساد در گیلان تحت سیطره امرای زیدیه؛ 3. سفرنامه منظوم حج؛ 4. اشعار ترکی به مناسبت فتح بغداد؛ 5. معرفة المذاهب؛ 6. زایچه نامه های خاندان قرچقای خان در قم؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، 920 ص، وزیری.
 1. دیوار نوشته های یادگاری در مسجد ـ مدرسه مادرشاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)؛ از: محمد باقر به دستور ظل السلطان (سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 71 ـ  178.
 2. رساله­ای درباره گسترش فساد در گیلان تحت سیطره امرای زیدیه؛ از: نویسنده ای ناشناس (زنده به سال 732 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 179 ـ  188.
 3. سفرنامه منظوم حج؛ از: قورچی اصفهانی متخلص به منصف، محمد نبی (سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 317 ـ  358.
 4. اشعار ترکی به مناسبت فتح بغداد (در پشت نسخه خطی)؛ از: شاه عباس صفوی (978 ـ 1038 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 561 ـ  583.
 5. معرفة المذاهب؛ از: غزالی معروف به نظام، محمود/ محمدطاهر (احتمالا سده 9 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 741 ـ 756.
 6. زایچه نامه های خاندان قرچقای خان در قم (حدود سال های 1074 و 1081 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 803 ـ  832.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ 1. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 74 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)؛ 2. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 568 مجلس سنا)؛3. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (نسخه 2721 مجلس)؛ 4. فرمانی از شاه سلطان حسین در آغاز سلطنت در اجرای شریعت (سده 12 ق)؛ 5. منار السَّعادات الدائمة فی بیان الااعتقادات اللازمة الواجب إعتقادها علی الااعیان لا بالتقلید بل بالدلیل و البرهان؛ 6. تیشه را بردار و تبر، برو به جنگ شانه به سر؛ 7. رسالة فی عدم تکفیر المؤمن؛ 8. باب در بیان کلمات کفر و شرک از کتاب کنز العبرات؛ 9. یادداشت های شخصی از سال های 1080 تا 1114 ق؛ 10. سفرهای زیارتی یک یزدی (نیمه دوم سده 13 ق)؛ 11. اصلاح المملکه (رساله انتقادی خطاب به ناصرالدین شاه)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، 754 ص، وزیری.
 1. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 74 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)؛ از: فسائی، محمد مسیح (  ـ 1115/ 1127 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 2. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 568 مجلس سنا)؛ مجلسی، محمدباقر (1037 ـ 1110 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 3. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (نسخه 2721 مجلس)؛ از: گلپایگانی، میرزا علی اکبر خان (سده 12)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 4. فرمانی از شاه سلطان حسین در آغاز سلطنت در اجرای شریعت (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 5. منار السَّعادات الدائمة فی بیان الااعتقادات اللازمة الواجب إعتقادها علی الااعیان لا بالتقلید بل بالدلیل و البرهان؛ از: بحرانی، علی بن محمد بن عبدالله بن احمد (سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: تحفه یک عالم بحرینی: رساله منار السعادات در علم کلام شیعی و ...؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 399 ـ 458.
 6. تیشه را بردار و تبر، برو به جنگ شانه به سر؛ منسوب به: فیض کاشانی، ملا محسن (1007  ـ 1090 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 485 ـ  491.
 7. رسالة فی عدم تکفیر المؤمن؛ از: مدنی، شیخ محمد (زنده در 1181 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 543 ـ  553.
 8. باب در بیان کلمات کفر و شرک از کتاب کنز العبرات؛ از: نویسنده ای ناشناخته (اواخر سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 583 ـ 606.
 9. یادداشت های شخصی از سال های 1080 تا 1114 ق؛ از: محمد ملقب به مومن (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 647 ـ 656.
 10. سفرهای زیارتی یک یزدی (نیمه دوم سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 657 ـ 665.
 11. اصلاح المملکه (رساله انتقادی خطاب به ناصرالدین شاه)؛ از: حسینی موسوی، میرزا محمد (سده 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 729 ـ  754.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ 1. تقویم های رایج و نارایج (بخش تقویم کتاب نزهة القلوب)؛ 2. مآثر میرزا شفیع؛ 3. معرفت تقویم؛ 4. یادداشت های تاریخی (از رویدادهای مهم سال 1315 ـ 1316 ق)؛ 5. مباحثات علمی حاج محمد کریم خان قاجاری رئیس مذهب شیخیه با برخی از شاهزادگان و علمای تهران (در سال 1275 ق)؛ 6. دو قصیده در واقعه حمله روس ها به حرم امام رضا (ع)؛ 7. یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی (وقایع سال های 892 تا 1042 ق)؛ 8. دو قصیده و ترکیب بند در ستایش حج از روزگار صفوی؛ 9. تحفه سلیمانی (بر اساس نسخه شماره 3648 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)؛ 10. پرسش­های دینی مانکجی زرتشتی از محمد حسن سبزواری قاضی یزد و پاسخ های وی (براساس کتاب اسرار الرضویه تالیف سال 1288 ق)؛ 11. مظهر الانوار (مقدمه ای برای رساله­ای در باب ساختن آلتی [اسطرلاب] برای جهت یابی قبله یابی)؛ 12. رساله در حکمت جدید و آفرینش ستارگان؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، 766 ص، وزیری.

 

 1. تقویم های رایج و نارایج (بخش تقویم کتاب نزهة القلوب)؛ از: مستوفی، حمدالله (680؟ ـ پس از 740 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 85 ـ  140.
 2. مآثر میرزا شفیع؛ از: عرفان یزدی، مطیع بن محمود (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 151 ـ  168.
 3. معرفت تقویم؛ از: گیلانی، اسحاق بن یوسف (احتمالا سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 169 ـ  193.
 4. یادداشت های تاریخی (از رویدادهای مهم سال 1315 ـ 1316 ق)؛ از: قاجار، عبدالعلی بن معتمد الله (سده 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 209 ـ  218.
 5. مباحثات علمی حاج محمد کریم خان قاجاری رئیس مذهب شیخیه با برخی از شاهزادگان و علمای تهران (در سال 1275 ق)؛ از: پسر عموی حاجی محمد کریم خان  (سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 219 ـ  264.
 6. دو قصیده در واقعه حمله روس ها به حرم امام رضا (ع)؛ از: شیرازی معروف به جلال المحققین، جلال الدین محمد (سده 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 265 ـ 282.
 7. یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی (وقایع سال های 892 تا 1042 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 315 ـ  350.
 8. دو قصیده و ترکیب بند در ستایش حج از روزگار صفوی؛ از: خلیل کاشی، محمدباقر (  ـ 1081 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 361 ـ  374.
 9. تحفه سلیمانی (بر اساس نسخه شماره 3648 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)؛ صفی قلی خان حاکم ایروان (سده 11 ق)؛ □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 375 ـ  384.
 10. پرسش­های دینی مانکجی زرتشتی از محمد حسن سبزواری قاضی یزد و پاسخ های وی (براساس کتاب اسرار الرضویه تالیف سال 1288 ق)؛ از سبزواری رودسرآبی، محمد حسن بن محمدتقی (سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 479 ـ 522.
 11. مظهر الانوار (مقدمه ای برای رساله­ای در باب ساختن آلتی [اسطرلاب] برای جهت یابی قبله یابی)؛ از: نویسنده ای گمنام (سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ  535.
 12. رساله در حکمت جدید و آفرینش ستارگان؛ از: نویسنده ای گمنام (نوشته شده در سال 1268 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 735 ـ 766.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ 1. محکمه شورای محمدی؛ 2. معاهده دو گروه عزادار در رشت برای علم کشی (از سال 1145 ق)؛ 3. تاریخ عالم (باب اول)؛ 4. سفرنامه حج (1071 ـ 1074 ق)؛ 5. فهرست موقوفات حظیره  واعظ استرآبادی (سده 10 ق)؛ 6. وقف نامه مسجد جامع دارالمومنین استرآباد (1079 ق) 7. رساله عباسیه؛ 8. رساله تنبیه السلاطین؛ 9. سوال و جواب درباره تصوف؛ 10. اجماع وقایع جنگ روس و ژاپن؛ 11. رسالة خلاص الأمة فی معرفة الأئمة؛ 12. تاریخ مشروطه (متنی تازه یافت)؛ 13. رساله آفتاب و زمین؛ 14. خاطرات میرزا علی اصغر خان، تلگرافچی معزول خرم آباد (از سال 1311 ق)؛ 15. رساله در تکفیر شیعه؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، 742 ص، وزیری.

 

 1. محکمه شورای ناصری محکمه شورای محمدی
 2. محکمه شورای محمدی؛ از: استرآبادی، سیف الدین علی بن محمد جعفر (سده 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ  56.
 3. معاهده دو گروه عزادار در رشت برای علم کشی (از سال 1145 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 77 ـ  82.
 4. تاریخ عالم (باب اول)؛ از: طایشی زاده، حسن بن حسین (سده 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 83 ـ  93.
 5. سفرنامه حج (1071 ـ 1074 ق)؛ از: بیکزاده، محمدامین بن الشیخ محمد بن میرآلای (سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در: روز وصل: گزارشی از سفر حج؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 191 ـ  193.
 6. فهرست موقوفات حظیره  واعظ استرآبادی (سده 10 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 244 ـ  246.
 7. وقف نامه مسجد جامع دارالمومنین استرآباد (1079 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 247.
 8. رساله عباسیه؛ از: واعظ استرآبادی، سلطان حسین (995/997 ـ 1079 ق) )□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 257 ـ  266.
 9. رساله تنبیه السلاطین؛ از: کاسانی، احمد جلال الدین (سده 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 287 ـ  308.
 10. سوال و جواب درباره تصوف؛ از: فیض کاشانی، محمد محسن (1007 ـ 1090 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رساله ای مشکوک از فیض کاشانی در دفاع از تصوف؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 317 ـ 335.
 11. اجماع وقایع جنگ روس و ژاپن؛ از: آوانسیان، کارپت (سده 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 383 ـ  422.
 12. رسالة خلاص الأمة فی معرفة الأئمة؛ از: لطفی پاشا (سده 10 ق) از مترجمی گمنام (؟) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: حذف شرط قریشی بودن خلیفه از سوی عثمانی ها؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 428 ـ  444.
 13. تاریخ مشروطه (متنی تازه یافت)؛ تویسرکانی، ضیاءالدین (سده 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 445 ـ  465.
 14. رساله آفتاب و زمین؛ از: صراف یزدی، عباس بن علی اکبر (سده 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ  634.
 15. خاطرات میرزا علی اصغر خان، تلگرافچی معزول خرم آباد (از سال 1311 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 635 ـ  662.
 16. رساله در تکفیر شیعه؛ از: سیدمطهر بن عبدالرحمن بن علی بن اسماعیل (سده 11 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در: مقاله تاریخ قزلباشان صفوی در متون عربی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص  669 ـ 742.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ 1. عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار؛ 2. جامع الامثال؛ 3. مختصر در انساب؛ 4. اخبار ملوک عجم و اولاد ائمة المعصومین (ع)؛ 5. رساله در ردّ صوفیه؛ 6. وقفنامچه میرزا رضیا محمد جهت حرم امام علی و امام حسین (علیهما السلام)؛ 7. حکم اشرف درباب نسق توحیدخانه (سده 12 ق) ؛ 8. القاب سلاطین جنت مکین که ذاکر توحیدخانه ذکر و قرائت فاتحه نماید (سده 12 ق) ؛ 9. تفسیر تاریخی نامه شاه عباس به مفتی روم؛ 10. أحوال ملوک التّتار المغول؛ 11. دو نامه اعتراضی مرحوم شرابیانی به مظفرالدین شاه و امام جمعه درباره تغییر تولیت یک موقوفه؛ 12. رساله در معنی طی الارض و کیفیت آن؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، 737 ص، وزیری.
 1. عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار؛ از: علم الهدی کاشانی، محمد بن محسن (1039 ـ 1115 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ 99.
 2. فتح الله به اعین الاعتبار و نفع به من الیه من اولی الابصار عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار
 3. جامع الامثال؛ از: کامران استرآبادی، محمد بن حاجی (احتمالا سده 9 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 220 ـ 248.
 4. مختصر در انساب؛ از: نویسنده­ای گمنام (؟)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 249 ـ 271.
 5. اخبار ملوک عجم و اولاد ائمة المعصومین (ع)؛ از: امیرحسین بن منوچهر بن یحیی بن جمال الدین بن ابوطاهر بن عماد الدین بن عمران(سده 7 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 272 ـ 302.
 6. رساله در ردّ صوفیه؛ از: علم الهدی کاشانی، محمد بن محسن بن مرتضی (1039 ـ 1115 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 321 ـ 486.
 7. درایت نثار در نکوهش مخالفت ائمه اطهار در مراحل جنبش و منازل قرار رساله در ردّ صوفیه
 8. وقفنامچه میرزا رضیا محمد جهت حرم امام علی و امام حسین (علیهما السلام)؛ به قلم: خوانساری، حسین (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 487 ـ 500.
 9. حکم اشرف درباب نسق توحیدخانه (سده 12 ق)  □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله توحیدخانه صفوی، ستون فقراتی که شکست؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 517 ـ 518.
 10. القاب سلاطین جنت مکین که ذاکر توحیدخانه ذکر و قرائت فاتحه نماید (سده 12 ق)  □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله توحیدخانه صفوی، ستون فقراتی که شکست؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 518 ـ 522.
 11. تفسیر تاریخی نامه شاه عباس به مفتی روم؛ به انشای: نصیرای همدانی (  ـ 1030 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ 541.
 12. أحوال ملوک التّتار المغول؛ از: البطیطی، حسین بن علی (سده 7 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 553 ـ 620.
 13. رسالة فی احوال المغول من البدایة إلی سقوط بغداد ← أحوال ملوک التّتار المغول
 14. دو نامه اعتراضی مرحوم شرابیانی به مظفرالدین شاه و امام جمعه درباره تغییر تولیت یک موقوفه؛ از: شربیانی آذربایجانی، شیخ محمد بن فضل علی (1248 ق ـ   ) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 621 ـ 631.
 15. رساله در معنی طی الارض و کیفیت آن؛ از: حاج محمد کریم خان (1225 ـ 1288 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در: تجربه­ای از سازگار کردن علم و دین از رییس مذهب شیخیه؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 693 ـ 710.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ 1. مقتل الحسین علیه السلام؛ 2. رساله لیلیّه؛ 3. وقف نامه های کتاب از مدرسه چهارباغ (دو نمونه)؛ 4. متن وقفنامه کتاب سیره ابن هشام؛ 5. رساله کائنات الجو؛ 6. آب نسیان؛ 7. آب نسیان و قمر در عقرب؛ 8. باد و باران و ابر و رعد و برق؛ 9. دانش کائنات الجو در بحار الانوار؛ 10. رساله گوهر یکدانه بحر حکیم؛ 11. مستجمع الاجوبة الحاضره؛ 12. مظفرنامه همایونی؛ 13. رساله رد آرای کاشف الغطاء در باب شهادت ثلاثه؛ 14. شهرآشوب؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، 670 ص، وزیری.

 

 1. مقتل الحسین علیه السلام؛ بروایة: الأنصاری الأشهلی المدنی، حصین بن عبدالرحمان بن سعد بن معاذ أبو محمد (  ـ 126 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 9 ـ 42.
 2.  نصایح الملوک و آداب السلوک (شرح عهدنامه مالک)؛ از: فنونی شریف نباطی، ابوالحسن (1070 ـ 1138 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 43 ـ  139.
 3. رساله لیلیّه؛از: اردبیلی، شیخ صفی الدین (  ـ 735 م)؛ بازنویسی خاتون­آبادی، محمدباقر بن اسماعیل (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 139 ـ  300.
 4. وقف نامه های کتاب از مدرسه چهارباغ (دو نمونه) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: وقفنامه های کتاب در دوره صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 344 ـ 347.
 5. متن وقفنامه کتاب سیره ابن هشام □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: وقفنامه های کتاب در دوره صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 350 ـ 352.
 6. رساله کائنات الجو؛ از: شیروانی، ملا میرزا محمد بن حسن (  ـ 1098 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 374 ـ  402.
 7. آب نسیان؛ از: خاتون­آبادی، محمد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 403 ـ 422.
 8. آب نسیان و قمر در عقرب؛ از: خاتون­آبادی، محمد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 422 ـ  428.
 9.  باد و باران و ابر و رعد و برق؛ از: خاتون­آبادی، محمد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 429 ـ  454.
 10. دانش کائنات الجو در بحار الانوار؛ از: مجلسی، محمدباقر (1037 ـ 1110 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 454 ـ  470.
 11. رساله گوهر یکدانه بحر حکیم؛ از: نویسنده­ای گمنام (زنده در 1075 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: رفع نزاع و دفع خلاف عقلی، به جنگ راست نیاید؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 485 ـ  498.
 12. صیدنامه خانی؛ از: رازی، محمد سلیم (سده 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 499 ـ  520
 13. مستجمع الاجوبة الحاضره؛ از: لسان الملک سپهر، محمدتقی (  ـ 1341 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 521 ـ  540.
 14. مظفرنامه همایونی؛ از: ملک الحکماء، میرزا حسن خان (1269 ـ 1343 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 541 ـ  571.
 15. رساله رد آرای کاشف الغطاء در باب شهادت ثلاثه؛ از: اخباری، میرزا محمد ()□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 573 ـ 614.
 16.  شهرآشوب؛ از: قزوینی متخلص به وحید، میرزا محمدطاهر بن حسین (1015 ـ 1112 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 615 ـ 637.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ 1. رساله در وصف امام علی علیه السلام و قاسم الارزاق بودن آن حضرت؛ 2. رساله آخوند ملا قاسم ابن الله ویردی موغانی در رد رساله ملا عبدالرحیم قراباغی؛ 3. صورت کتابة المولی عبدالحسین ... ثم رجع من طریقة المجتهدین الی طریقة الاخباریین بمصاحبة الاستاد فکفروه و فسقوه ...؛ 4. انیس الحاج؛ 5. شجره امام زادگان که در کاه­فشان مدفون هستند؛ 6. در کیفیت شهادت اسحاق بن حمزه ابن امام موسی کاظم علیه السلام؛ 7. نامه شاه سلطان حسین به محمد زمان خان بیگلربیگی خراسان (1123 ق) 8. فرمان نصب خسروخان گرجی به سمت سپهسالری ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی (1121 ق)؛ 9. فرمان نصب جانی خان به سمت سرداری و بیگلربیگی خراسان از سوی شاه سلطان حسین (1121 ق)؛ 10. فرمانی از شاه عباس اول درباره یک نورچشمی؛ 11. فرمان تعیین فتحعلیخان پسر محمد رحیم خان به سمت حاکم نیشابور و رئیس ایل بیات توسط شاه سلطان حسین (سال 1125 ق)؛ 12. نامه شاه عباس دومم به شیخ علی خان زنگنه (سال 1076 ق)؛ 13. هجو رستم خان فرمانده صفوی (سده 12)؛ 14. نامه احمدپاشا به نادر صاحبقران (سده 12)؛ 15. پاسخ به رساله دربندی درباره تحریف تورات و انجیل؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، 726 ص، وزیری.

 

 1. رساله در وصف امام علی علیه السلام و قاسم الارزاق بودن آن حضرت؛ از: قره­باغی، ملا عبدالرحیم بن محمد (سده 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 43 ـ 52.
 2. رساله آخوند ملا قاسم ابن الله ویردی موغانی در رد رساله ملا عبدالرحیم قراباغی؛ از: موغانی، قاسم بن الله ویردی (سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 53 ـ 90.
 3. صورت کتابة المولی عبدالحسین ... ثم رجع من طریقة المجتهدین الی طریقة الاخباریین بمصاحبة الاستاد فکفروه و فسقوه ...؛ از: ملا عبدالحسین (سده 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 154 ـ 162.
 4. انیس الحاج؛ از: قزوینی، صفی الدین محمد (  ـ پس از 1092 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 283 ـ 370.
 5. شجره امام زادگان که در کاه­فشان مدفون هستند؛ برگرفته از: بحر الانساب توسط نائینی (سده 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: دو رساله داستانی ـ تاریخی درباره شجره امام زادگان مدفون در کاشان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 393 ـ  398.
 6. در کیفیت شهادت اسحاق بن حمزه ابن امام موسی کاظم علیه السلام؛ از نویسنده گمنام (سده 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: دو رساله داستانی ـ تاریخی درباره شجره امام زادگان مدفون در کاشان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 398 ـ  412.
 7. نامه شاه سلطان حسین به محمد زمان خان بیگلربیگی خراسان (1123 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 500 ـ  502.
 8. فرمان نصب خسروخان گرجی به سمت سپهسالری ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی (1121 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 502 ـ 504.
 9. فرمان نصب جانی خان به سمت سرداری و بیگلربیگی خراسان از سوی شاه سلطان حسین (1121 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 505 ـ  507.
 10. فرمانی از شاه عباس اول درباره یک نورچشمی؛ □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 508 ـ 509.
 11. فرمان تعیین فتحعلیخان پسر محمد رحیم خان به سمت حاکم نیشابور و رئیس ایل بیات توسط شاه سلطان حسین (سال 1125 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 510 ـ 511.
 12. نامه شاه عباس دوم به شیخ علی خان زنگنه (سال 1076 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 511 ـ 512.
 13. هجو رستم خان فرمانده صفوی (سده 12) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­ اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 520 ـ 521.
 14. نامه احمدپاشا به نادر صاحبقران (سده 12) □ تصحیح رسول جعفریان؛ مندرج در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به ­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 522 ـ 524.
 15. پاسخ به رساله دربندی درباره تحریف تورات و انجیل؛ از: استرآبادی، محمد بن ابراهیم بن خلیل (سده 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 686 ـ 706.

Y7wZF1594631668.jpg

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مکتب درفرایند تکامل: نقد و پاسخ آن

آنچه در ذیل خواهد آمد ابتدا نقد دوست عزیز جناب آقای مهندس طارمی بر کتاب مکتب در فرایند تکامل و سپس پ

نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن

علی‌اصغر شیرازی ـ زهرا عبداله

کتاب «اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن» از سری مجلدات شناخت تمدن‌های باستانی است که انتشارات و

منابع مشابه بیشتر ...

چرا باید در باره تاریخ مفهوم علم میان مسلمانان بیشتر بدانیم؟

رسول جعفریان

این نوشته، مقدمه کتاب مفهوم علم در تمدن اسلامی است، در توضیح این که چرا لازم است ما با بررسی متون عل

ملا علی قاری و مسأله تکفیر [بحث موردی قزلباشان]

رسول جعفریان

یکی از برجسته ترین عالمان حنفی قرن دهم و اوایل یازدهم، ملاعلی قاری است که آثار بسیار فراوانی در حدیث