۴۶۷
۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۱

فهرست متن های تصحیح شده در دفترهای دوازده گانه: «مقالات و رسالات تاریخی» (از رسول جعفریان)

پدیدآور: به کوشش سید سعید میر محمد صادق

خلاصه

نخستین مجلد از مجموعه دوازده جلدی «مقالات و رسالات تاریخی» (نشر علم) در سال 1391 و مجلد دوازدهم سال 1402 منتشر شد. در این مجموعه به مناسبت رساله ها و متن های کوتاه و بلند متعددی به چاپ رسیده است. دوست عزیز و پژوهشگر ارجمند جناب آقای سید سعید میرمحمد صادق، فهرست متن های تصحیح شده در این مجموعه را با تلاش فراوان و دقت ویژه خودشان، استخراج کرده اند که در اینجا ملاحظه خواهید فرمود. از ایشان بابت این اقدام، سپاسگزارم. با این اقدام، کسانی که ممکن است به دنبال برخی از این متن ها باشند، آسان تر می توانند به آنها دسترسی داشته باشند. امیدوارم بتوانم در ماههای آینده مجلد سیزدهم مقالات و رسالات را منتشر کنم.

فهرست متن های تصحیح شده در دفترهای دوازده گانه: «مقالات و رسالات تاریخی» (از رسول جعفریان)

به کوشش: سید سعید میر محمد صادق

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ 1. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه طیبه اردوباد؛ از: بوفکاری، میر اسماعیل (سدۀ 12 ق)، ص 219 ـ 220؛ 2. تاریخ مدرسه ظهیریه واقعه در قصبه اردوباد؛ از: قزوینی، محمّد رفیع (سدۀ 12 ق)، ص 220؛ 3. زلزله تبریز؛ از: اردوبادی، علینقی (سدۀ 12 ق)، ص 220 ـ 221؛ 4. طریق استخاره معتبر؛ از: افندی، میرزا عبدالله (سدۀ 12 ق)، ص 243 ـ 247؛ 5. سفرنامه عتبات سال 1313 ق؛ از: یکی از صاحب­منصبان دولتی تبریز (سدۀ 14 ق)، ص 255 ـ 278؛ 6. رساله در متشابهات قرآن (حدیث من فسَّرالقرآن به ضمیمه و حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر از ادیان قدیمه و جدیده)؛ از: مجتهد میرسلامی الخارقانی، سیّداسداللّه (سدۀ 14 ق)، ص 385 ـ  405؛ 7. آداب سنیّه؛ از: خاتون­آبادی، محمّدصالح (  ـ 1126ق)، ص 407 ـ  526؛ 8. رساله در شرح الفاظ کفر (یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشته علمای بلخ)؛ ترجمه: ابوالفضل محمّد بن اسحاق بن ابی نصر (کتابت سال 726 ق)، ص 563 ـ  598؛ 9. فتاوی تاتارخانیه؛ از: انصاری دهلوی هندی، عالم بن علاء (   ـ 786 ق)، ص 527 ـ  658؛ 10. وقایة‌الرّوایه (بخش هایی از فتاوای علمای حنفی ماوراءالنهر دربارۀ قزلباشان)؛ از: محبوبی، جمال‌الدّین ‌عبیداللّه بن مسعود بن تاج‌الشّریعه محمود بن صدر‌الشّریه (سدۀ 10 ق)، ص 691 ـ  709؛ 11. رساله در تکفیر شاه اسماعیل؛ از: احمد بن سلیمان بن کمال پاشا (873 ـ 940 ق)، ص 717 ـ 724؛  12. رساله در مذمت قاضی کاشان؛ از: حسنی حسینی یزدی کاشانی، محمّد حسین (زنده در 1020 ق)، ص 725 ـ 748؛ 13. دربارۀ قحطی سال 1288 ق در اصفهان (یادداشتی در پشت نسخه خطی)، ص 749 ـ  760؛ 14. ترجیع بندی در ستایش شاه اسماعیل دوم؛ از: شیرازی، عبدالمومن بن عبدی علی بن عبدالمومن (سدۀ 10 ق)، ص 761 ـ 769؛ 15. جغرافی سودان؛ ترجمه از: فروغی، محمّدحسین (1255 ـ 1325 ق)، ص 781 ـ  791؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، 806 ص، وزیری.

 

 1. تاریخ مدرسه ظهیریّه واقعه در قصبۀ طیّبه اردوباد؛ از: بوفکاری، میر اسماعیل (سدۀ 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 219 ـ 220.
 2. تاریخ مدرسه ظهیریّه واقعه در قصبۀ اردوباد؛ از: قزوینی، محمّد رفیع (سدۀ 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 220.
 3. زلزله تبریز؛ از: اردوبادی، علینقی (سدۀ 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 220 ـ 221.
 4. طریق استخاره معتبر؛ از: افندی، میرزا عبدالله (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 243 ـ 247.
 5. سفرنامه عتبات سال 1313 ق؛ از: یکی از صاحب­منصبان دولتی تبریز (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 255 ـ 278.
 6. رساله در متشابهات قرآن (حدیث من فسَّرالقرآن به ضمیمۀ حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر از ادیان قدیمه و جدیده)؛ از: مجتهد میرسلامی الخارقانی، سید اسدالله (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 385 ـ  405
 7. حدیث من فسَّرالقرآن ← رساله در متشابهات قرآن
 8. حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر از ادیان قدیمه و جدیده ← رساله در متشابهات قرآن
 9. آداب سنیّه؛ از: خاتون­آبادی، محمّدصالح (  ـ 1126ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 407 ـ  526.
 10. رساله در شرح الفاظ کفر (یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشته علمای بلخ)؛ ترجمه: ابوالفضل محمّد بن اسحاق بن ابی نصر (کتابت سال 726 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 563 ـ  598.
 11. فارسیات کتاب فتاوی تاتارخانیه
 12. فتاوی تاتارخانیه؛ از: انصاری دهلوی هندی، عالم بن علاء (   ـ 786 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 527 ـ  658.
 13. زادالمسافر ← فتاوی تاتارخانیه
 14. زاد السفر ← فتاوی تاتارخانیه
 15. یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشته علمای بلخ  رساله الفاظ کفر
 16. وقایة‌الرّوایه (بخش هایی از فتاوای علمای حنفی ماوراءالنهر دربارۀ قزلباشان)؛ از: محبوبی، جمال‌الدّین ‌عبیداللّه بن مسعود بن تاج‌الشّریعه محمود بن صدرالشّریعه (سدۀ 10 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: نظریه دارالحرب ـ دارالاسلام و تعریف کفر در فقه حنفی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 691 ـ  709.
 17. رساله در تکفیر شاه اسماعیل؛ از: احمد بن سلیمان بن کمال پاشا (873 ـ 940 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: نظریه دارالحرب ـ دارالاسلام و تعریف کفر در فقه حنفی؛  در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 717 ـ 724.
 18. رساله ابن کمال وزیر در تکفیر شاه اسماعیل ← رساله در تکفیر شاه اسماعیل
 19. رساله در مذمت قاضی کاشان؛ از: حسنی حسینی یزدی کاشانی، محمّد حسین (زنده در 1020 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 725 ـ 748.
 20. دربارۀ قحطی سال 1288 ق در اصفهان (یادداشتی در پشت نسخه خطی) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 749 ـ  760.
 21. ترجیع بندی در ستایش شاه اسماعیل دوم؛ از: شیرازی، عبدالمومن بن عبدی علی بن عبدالمومن (سدۀ 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 761 ـ 769.
 22. جغرافی سودان؛ ترجمه از: فروغی، محمّدحسین (1255 ـ 1325 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1392 هـ.ش، وزیری، ص 781 ـ  791.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ 1. دیوار نوشته های یادگاری در مسجد ـ مدرسه مادرشاه اصفهان)؛ از: محمّد باقر به دستور ظل السلطان (سدۀ 13 ق)، وزیری، ص 71 ـ  178؛ 2. رساله­ای دربارۀ گسترش فساد در گیلان تحت سیطره امرای زیدیه؛ از: نویسنده ای ناشناس (زنده به سال 732 ق)، ص 179 ـ  188؛ 3. سفرنامه منظوم حج؛ از: قورچی اصفهانی متخلص به منصف، محمّد نبی (سدۀ 11 ق)، ص 317 ـ  358؛ 4. اشعار ترکی به مناسبت فتح بغداد(در پشت نسخه خطی)؛ از: شاه عباس صفوی (978 ـ 1038 ق)، ص 561 ـ  583؛ 5. معرفة المذاهب؛ از: غزالی معروف به نظام، محمود/ محمّدطاهر (احتمالا سده 9 ق)، ص 741 ـ 756؛ 6. زایچه نامه های خاندان قرچقای خان در قم (حدود سال های 1074 و 1081 ق)، ص 803 ـ  832؛  □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، 920 ص، وزیری.
 1. دیوار نوشته های یادگاری در مسجد ـ مدرسه مادرشاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)؛ از: محمّد باقر به دستور ظل السلطان (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 71 ـ  178.
 2. رساله­ای دربارۀ گسترش فساد در گیلان تحت سیطره امرای زیدیه؛ از: نویسنده ای ناشناس (زنده به سال 732 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 179 ـ  188.
 3. سفرنامه منظوم حج؛ از: قورچی اصفهانی متخلص به منصف، محمّد نبی (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 317 ـ  358.
 4. اشعار ترکی به مناسبت فتح بغداد (در پشت نسخه خطی)؛ از: شاه عباس صفوی (978 ـ 1038 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 561 ـ  583.
 5. معرفة المذاهب؛ از: غزالی معروف به نظام، محمود/ محمّدطاهر (احتمالا سده 9 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 741 ـ 756.
 6. زایچه نامه های خاندان قرچقای خان در قم (حدود سال های 1074 و 1081 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1393 هـ.ش، وزیری، ص 803 ـ  832.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ 1. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 74 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛، ص 271 ـ 305؛ 2. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 568 مجلس سنا) ؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ ص 271 ـ 305؛ 3. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (نسخه 2721 مجلس)؛ از: گلپایگانی، میرزا علی اکبر خان (سدۀ 12)؛ ؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی، ص 271 ـ 305؛ 4. فرمانی از شاه سلطان حسین در آغاز سلطنت در اجرای شریعت (سدۀ 12 ق) ؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ ص 271 ـ 305؛ 5. منار السَّعادات الدائمة فی بیان الااعتقادات اللازمة الواجب إعتقادها علی الااعیان لا بالتقلید بل بالدلیل و البرهان؛ از: بحرانی، علی بن محمّد بن عبدالله بن احمد (سدۀ 11 ق)، وزیری، ص 399 ـ 458؛ 6. تیشه را بردار و تبر، برو به جنگ شانه به سر؛ منسوب به: فیض کاشانی، ملا محسن (1007  ـ 1090 ق)، ص 485 ـ  491؛ 7. رسالة فی عدم تکفیر المؤمن؛ از: مدنی، شیخ محمّد (زنده در 1181 ق)، ص 543 ـ  553؛ 8. باب در بیان کلمات کفر و شرک از کتاب کنز العبرات؛ از: نویسنده ای ناشناخته (اواخر سده 11 ق)، ص 583 ـ 606؛ 9. یادداشت های شخصی از سال های 1080 تا 1114 ق؛ از: محمّد ملقب به مومن (سدۀ 12 ق)، ص 647 ـ 656؛ 10. سفرهای زیارتی یک یزدی (نیمه دوم سده 13 ق)، ص 657 ـ 665؛ 11. اصلاح المملکه (رساله انتقادی خطاب به ناصرالدین شاه) ؛ از: حسینی موسوی، میرزا محمّد (سدۀ 13 ق)، ص 729 ـ  754؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، 754 ص، وزیری.

 

 1. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 74 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)؛ از: فسائی، محمّد مسیح (  ـ 1115/ 1127 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 2. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (بر اساس نسخه شماره 568 مجلس سنا)؛ مجلسی، محمّدباقر (1037 ـ 1110 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 3. خطبه جلوس شاه سلطان حسین صفوی (نسخه 2721 مجلس)؛ از: گلپایگانی، میرزا علی اکبر خان (سدۀ 12)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 4. فرمانی از شاه سلطان حسین در آغاز سلطنت در اجرای شریعت (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رابطه علما و دولت صفوی؛ خطبه های جلوس سلطنت؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 271 ـ 305.
 5. منار السَّعادات الدائمة فی بیان الااعتقادات اللازمة الواجب إعتقادها علی الااعیان لا بالتقلید بل بالدلیل و البرهان؛ از: بحرانی، علی بن محمّد بن عبدالله بن احمد (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: تحفه یک عالم بحرینی: رساله منار السعادات در علم کلام شیعی و ...؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 399 ـ 458.
 6. تیشه را بردار و تبر، برو به جنگ شانه به سر؛ منسوب به: فیض کاشانی، ملا محسن (1007  ـ 1090 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 485 ـ  491.
 7. رسالة فی عدم تکفیر المؤمن؛ از: مدنی، شیخ محمّد (زنده در 1181 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 543 ـ  553.
 8. باب در بیان کلمات کفر و شرک از کتاب کنز العبرات؛ از: نویسنده ای ناشناخته (اواخر سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 583 ـ 606.
 9. یادداشت های شخصی از سال های 1080 تا 1114 ق؛ از: محمّد ملقب به مومن (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 647 ـ 656.
 10. سفرهای زیارتی یک یزدی (نیمه دوم سده 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 657 ـ 665.
 11. اصلاح المملکه (رساله انتقادی خطاب به ناصرالدین شاه)؛ از: حسینی موسوی، میرزا محمّد (سدۀ 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1395 هـ.ش، وزیری، ص 729 ـ  754.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ 1. تقویم های رایج و نارایج (بخش تقویم کتاب نزهة القلوب)؛ از: مستوفی، حمدالله (680؟ ـ پس از 740 ق)، ص 85 ـ  140؛ 2. مآثر میرزا شفیع؛ از: عرفان یزدی، مطیع بن محمود (سدۀ 12 ق)، ص 151 ـ  168؛ 3. معرفت تقویم؛ از: گیلانی، اسحاق بن یوسف (احتمالا سده 11 ق)، ص 169 ـ  193؛ 4. یادداشت های تاریخی (از رویدادهای مهم سال 1315 ـ 1316 ق)؛ از: قاجار، عبدالعلی بن معتمد‌اللّه (سدۀ 14 ق)، ص 209 ـ  218؛ 5. مباحثات علمی حاج محمّد کریم خان قاجاری رئیس مذهب شیخیه با برخی از شاهزادگان و علمای تهران (در سال 1275 ق) ؛ از: پسر عموی حاجی محمّد کریم خان  (سدۀ 13 ق)، ص 219 ـ  264؛ 6. دو قصیده در واقعه حمله روس ها به حرم امام رضا )، ص 265 ـ 282؛ از: شیرازی معروف به جلال المحققین، جلال‌الدّین محمّد (سدۀ 14 ق)؛ 7. یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی (وقایع سال های 892 تا 1042 ق)، ص 315 ـ  350؛ 8. دو قصیده و ترکیب بند در ستایش حج از روزگار صفوی؛ از: خلیل کاشی، محمّدباقر (  ـ 1081 ق)، ص 361 ـ  374؛ 9. تحفه سلیمانی؛ از: صفی قلی خان حاکم ایروان (سدۀ 11 ق)؛ ؛ از: خلیل کاشی، محمّدباقر (  ـ 1081 ق)، ص 375 ـ  384؛ 10. پرسش­های دینی مانکجی زرتشتی از محمّد حسن سبزواری قاضی یزد و پاسخ های وی (براساس کتاب اسرار‌الرّضویه تالیف سال 1288 ق)؛ از سبزواری رودسرآبی، محمّد حسن بن محمّدتقی (سدۀ 13 ق)، ص 479 ـ 522؛ 11. مظهر الانوار (مقدمه ای برای رساله­ای در باب ساختن آلتی [اسطرلاب] برای جهت­یابی قبله­یابی)؛ از: نویسنده ای گمنام (سدۀ 11 ق)، ص 523 ـ  535؛ 12. رساله در حکمت جدید و آفرینش ستارگان؛ از: نویسنده ای گمنام (نوشته شده در سال 1268 ق)، ص 735 ـ 766؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، 766 ص، وزیری.

 

 1. تقویم های رایج و نارایج (بخش تقویم کتاب نزهة القلوب)؛ از: مستوفی، حمدالله (680؟ ـ پس از 740 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 85 ـ  140.
 2. مآثر میرزا شفیع؛ از: عرفان یزدی، مطیع بن محمود (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 151 ـ  168.
 3. معرفت تقویم؛ از: گیلانی، اسحاق بن یوسف (احتمالا سده 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 169 ـ  193.
 4. یادداشت های تاریخی (از رویدادهای مهم سال 1315 ـ 1316 ق)؛ از: قاجار، عبدالعلی بن معتمد‌اللّه (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 209 ـ  218.
 5. مباحثات علمی حاج محمّد کریم خان قاجاری رئیس مذهب شیخیه با برخی از شاهزادگان و علمای تهران (در سال 1275 ق)؛ از: پسر عموی حاجی محمّد کریم خان  (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 219 ـ  264.
 6. دو قصیده در واقعه حمله روس ها به حرم امام رضا (ع)؛ از: شیرازی معروف به جلال المحققین، جلال‌الدّین محمّد (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 265 ـ 282.
 7. یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی (وقایع سال های 892 تا 1042 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 315 ـ  350.
 8. دو قصیده و ترکیب بند در ستایش حج از روزگار صفوی؛ از: خلیل کاشی، محمّدباقر (  ـ 1081 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 361 ـ  374.
 9. تحفه سلیمانی (بر اساس نسخه شماره 3648 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)؛ صفی قلی خان حاکم ایروان (سدۀ 11 ق)؛ □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 375 ـ  384.
 10. پرسش­های دینی مانکجی زرتشتی از محمّد حسن سبزواری قاضی یزد و پاسخ های وی (براساس کتاب اسرار‌الرّضویه تالیف سال 1288 ق)؛ از سبزواری رودسرآبی، محمّد حسن بن محمّدتقی (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 479 ـ 522.
 11. مظهر الانوار (مقدمه ای برای رساله­ای در باب ساختن آلتی [اسطرلاب] برای جهت یابی قبله یابی)؛ از: نویسنده ای گمنام (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ  535.
 12. رساله در حکمت جدید و آفرینش ستارگان؛ از: نویسنده ای گمنام (نوشته شده در سال 1268 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر چهارم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1396 هـ.ش، وزیری، ص 735 ـ 766.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ 1. محکمه شورای محمّدی؛ از: استرآبادی، سیف‌الدّین علی بن محمّد جعفر (سدۀ 13 ق)، ص 41 ـ  56؛ 2. معاهده دو گروه عزادار در رشت برای علم کشی (از سال 1145 ق)، ص 77 ـ  82؛ 3. تاریخ عالم (باب اول)؛ از: طایشی زاده، حسن بن حسین (سدۀ 10 ق)، ص 83 ـ  93؛ 4. سفرنامه حج (1071 ـ 1074 ق)؛ از: بیک­زاده، محمّدامین بن الشیخ محمّد بن میرآلای (سدۀ 11 ق)، ص 191 ـ  193؛ 5. فهرست موقوفات حظیره  واعظ استرآبادی (سدۀ 10 ق)، ص 244 ـ  246؛ 6. وقف نامه مسجد جامع دارالمومنین استرآباد (1079 ق)، ص 247؛ 7. رساله عباسیه؛ از: واعظ استرآبادی، سلطان حسین (995/997 ـ 1079 ق)، ص 257 ـ  266؛ 8. رساله تنبیه السلاطین؛ از: کاسانی، احمد جلال‌الدّین (سدۀ 10 ق)، ص 287 ـ  308؛ 9. سوال و جواب دربارۀ تصوف؛ از: فیض کاشانی، محمّد محسن (1007 ـ 1090 ق)، ص 317 ـ 335؛ 10. اجماع وقایع جنگ روس و ژاپن؛ از: آوانسیان، کارپت (سدۀ 14 ق)، ص 383 ـ  422؛ 11. رسالة خلاص الأمة فی معرفة الأئمة؛ از: لطفی پاشا (سدۀ 10 ق) از مترجمی گمنام (؟)، ص 428 ـ  444؛ 12. تاریخ مشروطه (متنی تازه یافت)؛ تویسرکانی، ضیاءالدین (سدۀ 14 ق)، ص 445 ـ  465؛ 13. رساله آفتاب و زمین؛ از: صراف یزدی، عباس بن علی اکبر (سدۀ 14 ق)، ص 523 ـ  634؛ 14. خاطرات میرزا علی اصغر خان، تلگرافچی معزول خرم آباد (از سال 1311 ق)، ص 635 ـ  662؛ 15. رساله در تکفیر شیعه؛ از: سیدمطهر بن عبدالرحمن بن علی بن اسماعیل (سدۀ 11 ق)، ص  669 ـ 742؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، 742 ص، وزیری.

 

 1. محکمه شورای ناصری محکمه شورای محمّدی
 2. محکمه شورای محمّدی؛ از: استرآبادی، سیف‌الدّین علی بن محمّد جعفر (سدۀ 13 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ  56.
 3. معاهده دو گروه عزادار در رشت برای علم کشی (از سال 1145 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 77 ـ  82.
 4. تاریخ عالم (باب اول)؛ از: طایشی زاده، حسن بن حسین (سدۀ 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 83 ـ  93.
 5. سفرنامه حج (1071 ـ 1074 ق)؛ از: بیکزاده، محمّدامین بن‌الشیخ محمّد بن میرآلای (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: روز وصل (گزارشی از سفر حج)؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 191 ـ  193.
 6. فهرست موقوفات حظیره  واعظ استرآبادی (سدۀ 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 244 ـ  246.
 7. وقف نامه مسجد جامع دارالمومنین استرآباد (1079 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 247.
 8. رساله عباسیه؛ از: واعظ استرآبادی، سلطان حسین (995/997 ـ 1079 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 257 ـ  266.
 9. رساله تنبیه السلاطین؛ از: کاسانی، احمد جلال‌الدّین (سدۀ 10 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 287 ـ  308.
 10. سوال و جواب دربارۀ تصوف؛ از: فیض کاشانی، محمّد محسن (1007 ـ 1090 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رساله ای مشکوک از فیض کاشانی در دفاع از تصوف؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 317 ـ 335.
 11. اجماع وقایع جنگ روس و ژاپن؛ از: آوانسیان، کارپت (سدۀ 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 383 ـ  422.
 12. رسالة خلاص الأمة فی معرفة الأئمة؛ از: لطفی پاشا (سدۀ 10 ق) از مترجمی گمنام (؟) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: حذف شرط قریشی بودن خلیفه از سوی عثمانی ها؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 428 ـ  444.
 13. تاریخ مشروطه (متنی تازه یافت)؛ تویسرکانی، ضیاءالدین (سدۀ 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 445 ـ  465.
 14. رساله آفتاب و زمین؛ از: صراف یزدی، عباس بن علی اکبر (سدۀ 14 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ  634.
 15. خاطرات میرزا علی اصغر خان، تلگرافچی معزول خرم آباد (از سال 1311 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 635 ـ  662.
 16. رساله در تکفیر شیعه؛ از: سیدمطهر بن عبدالرحمن بن علی بن اسماعیل (سدۀ 11 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقاله تاریخ قزلباشان صفوی در متون عربی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر پنجم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص  669 ـ 742.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ 1. عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار؛ از: علم الهدی کاشانی، محمّد بن محسن (1039 ـ 1115 ق)، ص 41 ـ 99؛ 2. جامع الامثال؛ از: کامران استرآبادی، محمّد بن حاجی (احتمالا سده 9 ق)، ص 220 ـ 248؛ 3. مختصر در انساب؛ از: نویسنده­ای گمنام (؟)، ص 249 ـ 271؛ 4. اخبار ملوک عجم و اولاد ائمة المعصومین (ع)؛ از: امیرحسین بن منوچهر بن یحیی بن جمال‌الدّین بن ابوطاهر بن عماد‌الدّین بن عمران(سدۀ 7 ق)، ص 272 ـ 302؛ 5. رساله در ردّ صوفیه؛ از: علم الهدی کاشانی، محمّد بن محسن بن مرتضی (1039 ـ 1115 ق)، ص 321 ـ 486؛ 6. وقف­نامچه میرزا رضیا محمّد جهت حرم امام علی و امام حسین(علیهما السلام)؛ به قلم: خوانساری، حسین (سدۀ 12 ق)، ص 487 ـ 500؛ 7. حکم اشرف درباب نسق توحیدخانه (سدۀ 12 ق)، ص 517 ـ 518؛ 8. القاب سلاطین جنّت­مکین که ذاکر توحیدخانه ذکر و قرائت فاتحه نماید (سدۀ 12 ق)، ص 518 ـ 522؛ 9. تفسیر تاریخی نامه شاه عباس به مفتی روم؛ به انشای: نصیرای همدانی (  ـ 1030 ق)، ص 523 ـ 541؛ 10. أحوال ملوک التّتار المغول؛ از: البطیطی، حسین بن علی (سدۀ 7 ق)، ص 553 ـ 620؛ 11. دو نامه اعتراضی مرحوم شربیانی به مظفرالدّین شاه و امام جمعه دربارۀ تغییر تولیت یک موقوفه؛ از: شربیانی آذربایجانی، شیخ محمّد بن فضل علی (1248 ق ـ   )، ص 621 ـ 631؛ 12. رساله در معنی طی الارض و کیفیت آن؛ از: حاج محمّد کریم خان (1225 ـ 1288 ق)، ص 693 ـ 710؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، 737 ص، وزیری.

 

 1. عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار؛ از: علم الهدی کاشانی، محمّد بن محسن (1039 ـ 1115 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ 99.
 2. فتح‌اللّه به اعین الاعتبار و نفع به من الیه من اولی الابصار عبرت نگار در ستایش علمای درایت نثار
 3. جامع الامثال؛ از: کامران استرآبادی، محمّد بن حاجی (احتمالا سده 9 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 220 ـ 248.
 4. مختصر در انساب؛ از: نویسنده­ای گمنام (؟) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 249 ـ 271.
 5. اخبار ملوک عجم و اولاد ائمة المعصومین (ع)؛ از: امیرحسین بن منوچهر بن یحیی بن جمال‌الدّین بن ابوطاهر بن عماد‌الدّین بن عمران(سدۀ 7 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: ادبیات بحرالانساب نگاری در ایران؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 272 ـ 302.
 6. رساله در ردّ صوفیه؛ از: علم الهدی کاشانی، محمّد بن محسن بن مرتضی (1039 ـ 1115 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 321 ـ 486.
 7. درایت نثار در نکوهش مخالفت ائمه اطهار در مراحل جنبش و منازل قرار رساله در ردّ صوفیه
 8. وقف­نامچه میرزا رضیا محمّد جهت حرم امام علی و امام حسین(علیهما السلام)؛ به قلم: خوانساری، حسین (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 487 ـ 500.
 9. حکم اشرف درباب نسق توحیدخانه (سدۀ 12 ق)  □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: توحیدخانه صفوی، ستون فقراتی که شکست؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 517 ـ 518.
 10. القاب سلاطین جنّت­مکین که ذاکر توحیدخانه ذکر و قرائت فاتحه نماید (سدۀ 12 ق)  □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله توحیدخانه صفوی، ستون فقراتی که شکست؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 518 ـ 522.
 11. تفسیر تاریخی نامه شاه عباس به مفتی روم؛ به انشای: نصیرای همدانی (  ـ 1030 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 523 ـ 541.
 12. أحوال ملوک التّتار المغول؛ از: البطیطی، حسین بن علی (سدۀ 7 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 553 ـ 620.
 13. رسالة فی احوال المغول من البدایة إلی سقوط بغداد ← أحوال ملوک التّتار المغول
 14. دو نامه اعتراضی مرحوم شربیانی به مظفرالدّین شاه و امام جمعه دربارۀ تغییر تولیت یک موقوفه؛ از: شربیانی آذربایجانی، شیخ محمّد بن فضل علی (1248 ق ـ   ) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 621 ـ 631.
 15. رساله در معنی طی الارض و کیفیت آن؛ از: حاج محمّد کریم خان (1225 ـ 1288 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: تجربه­ای از سازگار کردن علم و دین از رییس مذهب شیخیه؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر ششم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1397 هـ.ش، وزیری، ص 693 ـ 710.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ 1. مقتل الحسین علیه السلام؛ بروایة: الأنصاری الأشهلی المدنی، حصین بن عبدالرحمان بن سعد بن معاذ أبو محمّد (  ـ 126 ق)، ص 9 ـ 42؛ 2. نصایح الملوک و آداب السلوک (شرح عهدنامه مالک)؛ از: فنونی شریف نباطی، ابوالحسن (1070 ـ 1138 ق)، ص 43 ـ  139؛ 3. رساله لیلیّه؛از: اردبیلی، شیخ صفی‌الدّین (  ـ 735 م)؛ بازنویسی خاتون­آبادی، محمّدباقر بن اسماعیل (  ـ 1127 ق)، ص 139 ـ  300؛ 4. وقف نامه های کتاب از مدرسه چهارباغ (دو نمونه)، ص 344 ـ 347؛ 5. متن وقفنامه کتاب سیره ابن هشام، ص 350 ـ 352؛ 6. رساله کائنات الجو؛ از: شیروانی، ملا میرزا محمّد بن حسن (  ـ 1098 ق)، ص 374 ـ  402؛ 7. آب نسیان؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق)، ص 403 ـ 422؛ 8. آب نسیان و قمر در عقرب؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق)، ص 422 ـ  428؛ 9. باد و باران و ابر و رعد و برق؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق)، ص 429 ـ  454؛ 10. دانش کائنات الجو در بحار الانوار؛ از: مجلسی، محمّدباقر (1037 ـ 1110 ق) ص 454 ـ  470؛ 11. رساله گوهر یکدانه بحر حکیم؛ از: نویسنده­ای گمنام (زنده در 1075 ق)، ص 485 ـ  498؛ 12. صیدنامه خانی؛ از: رازی، محمّد سلیم (سدۀ 12 ق)، وزیری، ص 499 ـ  520؛  13. مستجمع الاجوبة الحاضره؛ از: لسان الملک سپهر، محمّدتقی (  ـ 1341 ق)، ص 521 ـ  540؛ 14. مظفّرنامه همایونی؛ از: ملک الحکماء، میرزا حسن خان (1269 ـ 1343 ق)، ص 541 ـ  571؛ 15. رساله رد آرای کاشف الغطاء در باب شهادت ثلاثه؛ از: اخباری، میرزا محمّد [نیشابوری اِستَرابادی، ابواحمد جمال‌الدّین محمّد بن عبدالنّبی بن عبدالصّانع] (۱۱۷۸ ـ 1232 ق)، ص 573 ـ 614؛ 16. شهرآشوب؛ از: قزوینی متخلص به وحید، میرزا محمّدطاهر بن حسین (1015 ـ 1112 ق)، ص 615 ـ 637؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان ؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، 670 ص، وزیری.

 

 1. مقتل الحسین علیه السلام؛ بروایة: الأنصاری الأشهلی المدنی، حصین بن عبدالرحمان بن سعد بن معاذ أبو محمّد (  ـ 126 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 9 ـ 42.
 2.  نصایح الملوک و آداب السلوک (شرح عهدنامه مالک)؛ از: فنونی شریف نباطی، ابوالحسن (1070 ـ 1138 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 43 ـ  139.
 3. رساله لیلیّه؛از: اردبیلی، شیخ صفی‌الدّین (  ـ 735 م)؛ بازنویسی خاتون­آبادی، محمّدباقر بن اسماعیل (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 139 ـ  300.
 4. وقف نامه های کتاب از مدرسه چهارباغ (دو نمونه) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: وقفنامه های کتاب در دوره صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 344 ـ 347.
 5. متن وقف­نامه کتاب سیره ابن هشام □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: وقفنامه های کتاب در دوره صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 350 ـ 352.
 6. رساله کائنات الجو؛ از: شیروانی، ملا میرزا محمّد بن حسن (  ـ 1098 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 374 ـ  402.
 7. آب نسیان؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 403 ـ 422.
 8. آب نسیان و قمر در عقرب؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 422 ـ  428.
 9.  باد و باران و ابر و رعد و برق؛ از: خاتون­آبادی، محمّد باقر (  ـ 1127 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 429 ـ  454.
 10. دانش کائنات الجو در بحار الانوار؛ از: مجلسی، محمّدباقر (1037 ـ 1110 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 454 ـ  470.
 11. رساله گوهر یکدانه بحر حکیم؛ از: نویسنده­ای گمنام (زنده در 1075 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: رفع نزاع و دفع خلاف عقلی، به جنگ راست نیاید؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 485 ـ  498.
 12. صیدنامه خانی؛ از: رازی، محمّد سلیم (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 499 ـ  520
 13. مستجمع الاجوبة الحاضره؛ از: لسان الملک سپهر، محمّدتقی (  ـ 1341 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 521 ـ  540.
 14. مظفرنامه همایونی؛ از: ملک الحکماء، میرزا حسن خان (1269 ـ 1343 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 541 ـ  571.
 15. رساله رد آرای کاشف الغطاء در باب شهادت ثلاثه؛ از: اخباری، میرزا محمّد [نیشابوری اِستَرابادی، ابواحمد جمال‌الدّین محمّد بن عبدالنّبی بن عبدالصّانع] (۱۱۷۸ ـ 1232 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 573 ـ 614.
 16.  شهرآشوب؛ از: قزوینی متخلص به وحید، میرزا محمّدطاهر بن حسین (1015 ـ 1112 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هفتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 615 ـ 637.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ 1. رساله در وصف امام علیعلیه السلام و قاسم الارزاق بودن آن حضرت؛ از: قره­باغی، ملا عبدالرحیم بن محمّد (سدۀ 13 ق)، ص 43 ـ 52؛ 2. رساله آخوند ملّا قاسم ابن اللّه­ویردی موغانی در ردّ رساله ملّا عبدالرّحیم قراباغی؛ از: موغانی، قاسم بن اللّه­ویردی (سدۀ 13 ق)، ص 53 ـ 90؛ 3. صورت کتابة المولی عبدالحسین ... ثم رجع من طریقة المجتهدین الی طریقة الاخباریین بمصاحبة الاستاد فکفروه و فسقوه ...؛ از: ملّا عبدالحسین (سدۀ 12 ق)، ص 154 ـ 162؛ 4. انیس الحاج، صفی­الدّین محمّد (  ـ پس از 1092 ق)، ص 283 ـ 370؛ 5. شجرۀ امام­زادگان که در کاه­فشان مدفون هستند؛ برگرفته از: بحر الانساب توسط نائینی (سدۀ 13 ق)، ص 393 ـ  398؛ 6. در کیفیت شهادت اسحاق بن حمزه ابن امام موسی کاظم علیه السلام؛ از نویسنده گمنام (سدۀ 14 ق)، ص 398 ـ  412؛ 7. نامه شاه سلطان حسین به محمّد زمان خان بیگلربیگی خراسان (1123 ق)، ص 500 ـ  502؛ 8. فرمان نصب خسروخان گرجی به سمت سپهسالاری ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی (1121 ق)، ص 502 ـ 504؛ 9. فرمان نصب جانی خان به سمت سرداری و بیگلربیگی خراسان از سوی شاه سلطان حسین (1121 ق)، ص 505 ـ  507؛ 10. فرمانی از شاه عباس اوّل دربارۀ یک نورچشمی، ص 508 ـ 509؛ 11. فرمان تعیین فتحعلی خان پسر محمّدرحیم خان به سمت حاکم نیشابور و رئیس ایل بیات توسّط شاه سلطان حسین (سال 1125 ق)، ص 510 ـ 511؛ 12. نامه شاه عباس دوم به شیخ علی خان زنگنه (سال 1076 ق)، ص 511 ـ 512؛ 13. هجو رستم خان فرمانده صفوی (سدۀ 12)؛ در مقاله: درنگی در جنگی، ص 520 ـ 521؛ 14. نامه احمدپاشا به نادر صاحب­قران (سدۀ 12) ؛ در مقاله: درنگی در جنگی، ص 522 ـ 524؛ 15. پاسخ به رساله دربندی دربارۀ تحریف تورات و انجیل؛ از: استرآبادی، محمّد بن ابراهیم بن خلیل (سدۀ 13 ق)، ص 686 ـ 706؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، 726 ص، وزیری.

 

 1. رساله در وصف امام علیعلیه السلام و قاسم الارزاق بودن آن حضرت؛ از: قره­باغی، ملّا عبدالّرحیم بن محمّد (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 43 ـ 52.
 2. رساله آخوند ملّا قاسم ابن اللّه­ویردی موغانی در رد رساله ملّا عبدالرّحیم قراباغی؛ از: موغانی، قاسم بن اللّه­ویردی (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 53 ـ 90.
 3. صورت کتابة المولی عبدالحسین ... ثم رجع من طریقة المجتهدین الی طریقة الاخباریین بمصاحبة الاستاد فکفروه و فسقوه ...؛ از: ملّا عبدالحسین (سدۀ 12 ق)□ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 154 ـ 162.
 4. انیس الحاج؛ از: قزوینی، صفی­الدّین محمّد (  ـ پس از 1092 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 283 ـ 370.
 5. شجره امام­زادگان که در کاه­فشان مدفون هستند؛ برگرفته از: بحرالانساب توسّط نائینی (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: دو رساله داستانی ـ تاریخی دربارۀ شجره امام­زادگان مدفون در کاشان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 393 ـ  398.
 6. در کیفیت شهادت اسحاق بن حمزه ابن امام موسی کاظمعلیه السلام؛ از نویسنده گمنام (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: دو رساله داستانی ـ تاریخی دربارۀ شجره امام­زادگان مدفون در کاشان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 398 ـ  412.
 7. نامه شاه سلطان حسین به محمّد زمان خان بیگلربیگی خراسان (1123 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 500 ـ  502.
 8. فرمان نصب خسروخان گرجی به سمت سپهسالاری ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی (1121 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 502 ـ 504.
 9. فرمان نصب جانی خان به سمت سرداری و بیگلربیگی خراسان از سوی شاه سلطان حسین (1121 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 505 ـ  507.
 10. فرمانی از شاه عباس اوّل دربارۀ یک نورچشمی؛ □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 508 ـ 509.
 11. فرمان تعیین فتحعلی خان پسر محمّد رحیم خان به سمت حاکم نیشابور و رئیس ایل بیات توسّط شاه سلطان حسین (سال 1125 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 510 ـ 511.
 12. نامه شاه عباس دوم به شیخ علی خان زنگنه (سال 1076 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 511 ـ 512.
 13. هجو رستم خان فرمانده صفوی (سدۀ 12) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 520 ـ 521.
 14. نامه احمد پاشا به نادر صاحب­قران (سدۀ 12) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: درنگی در جنگی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 522 ـ 524.
 15. پاسخ به رسالۀ دربندی دربارۀ تحریف تورات و انجیل؛ از: استرآبادی، محمّد بن ابراهیم بن خلیل (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر هشتم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1398 هـ.ش، وزیری، ص 686 ـ 706.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ 1. اشعار حفظی بغدادی (در ستایش شاه عبّاس اوّل و دعوت از وی برای فتح بغداد)؛ از حفظی بغدادی، قاسم بن احمد (سدۀ 11 ق)، ص 9 ـ 41؛ 2. اشعار ستایش مشرقی شیرازی از شاه عبّاس؛ از: مشرقی شیرازی، ابوالعلا محمّدنبی (سدۀ 11 ق)، 41 ـ 48؛ 3. رساله در جواز تلقیح برای دفع طاعون (آرای فقهی الازهر دربارۀ واکسن برابر طاعون در زمان جنگ جهانی اوّل)؛ ترجمه: فرامرزی، عبدالواحد بن محمّد (سدۀ 14 ق)، ص 247 ـ278؛ 4. آداب المتعلّمین (حجّت بالغه)؛ از: استرآبادی، محمّدابراهیم بن محمّدخلیل (سدۀ 13 ق)، 279 ـ 429؛ 5. رساله در پیشگویی ظهور مهدی در سال 949 ق؛ منسوب به: نسیمی، سیّدعمادالدّین (  ـ 837 ق)، ص 483 ـ 490؛ 6. مسائل [و منازعات] اخباری ـ اصولی، تصوّف و غنا؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ از: زاوانی، حاجی حسین (سدۀ 12 ق)؛ کاتب: حسینی جاغرقی، قنبرعلی بن خواجه (کتابت در محرّم سال 1116 ق)، ص 517 ـ 550؛ 7. قانون خراج علیه نوز بلژیکی؛ از: نویسنده­ای ناشناس (سدۀ 14 ق)، 583 ـ 589؛ 8. رساله در آداب سلطنت و وزارت (از میراث ماوراءالنّهر)؛ از نویسنده­ای گمنام (زنده در سال 1136 ق)؛ مندج در مقاله: صواب میان خلق پنهان است، ص 625 ـ 637؛ 9. روزنامۀ مسافرت نیشابور (محرّم سال 1343 ق)؛ از: تاجر عتیقه­چی، محمّد آقا (  ـ 1351 ق)، ص 639 ـ 671؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛  تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، 733 ص، وزیری.

 

 1. اشعار حفظی بغدادی (در ستایش شاه عبّاس اوّل و دعوت از وی برای فتح بغداد)؛ از حفظی بغدادی، قاسم بن احمد (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 9 ـ 41.
 2. اشعار ستایش مشرقی شیرازی از شاه عبّاس؛ از: مشرقی شیرازی، ابوالعلا محمّدنبی (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ 48.
 3. رساله در جواز تلقیح برای دفع طاعون (آرای فقهی الازهر دربارۀ واکسن برابر طاعون در زمان جنگ جهانی اوّل)؛ ترجمه: فرامرزی، عبدالواحد بن محمّد (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 247 ـ 278.
 4. آداب المتعلّمین (حجّت بالغه)؛ از: استرآبادی، محمّدابراهیم بن محمّدخلیل (سدۀ 13 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، 279 ـ 429.
 5. حجّت بالغه  آداب المتعلّمین
 6. رساله در پیشگویی ظهور مهدی در سال 949 ق؛ منسوب به: نسیمی، سیّدعمادالدّین (  ـ 837 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 483 ـ 490.
 7. مسائل [و منازعات] اخباری ـ اصولی، تصوّف و غنا؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ از: زاوانی، حاجی حسین (سدۀ 12 ق)؛ کاتب: حسینی جاغرقی، قنبرعلی بن خواجه (کتابت در محرّم سال 1116 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 517 ـ 550.
 8. قانون خراج (علیه نوز بلژیکی)؛ از: نویسنده­ای ناشناس (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، 583 ـ 589.
 9. رساله در آداب سلطنت و وزارت (از میراث ماوراءالنّهر)؛ از نویسنده­ای گمنام (زنده در سال 1136 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقالۀ: صواب میان خلق پنهان است؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 625 ـ 637.
 10. روزنامۀ مسافرت نیشابور (محرّم سال 1343 ق)؛ از: تاجر عتیقه­چی، محمّد آقا (  ـ 1351 ق) □ تصحیح رسول جعفریان ؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر نهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1399 هـ.ش، وزیری، ص 639 ـ 671.
 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دهم)؛ 1. [اسئله و اجوبه علمای امامیّه در مذمّت صوفیه] برگرفته از: جنگی از دورۀ صفوی (سدۀ 12 ق)؛ در مقاله: چند پرسش و پاسخ از علمای عصر صفوی دربارۀ صوفیه، ص 41 ـ 51؛ 2. مدینه فاضله اسلام؛ از: قزوینی حائری (1288 ـ 1367 ق)، ص 219 ـ 345؛ 3. سفرنامۀ عتبات؛ از: میرپنج گورانی، محمّدولی خان (  ـ 1322 ق)، ص 525 ـ 569؛ 4. سفرنامۀ مشرّف به ارض اقدس؛ از: تفرشی مدیرلشکر، میرزا شفیع خان (زنده در 1325 ق)، ص 653 ـ 675؛□ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1400 هـ.ش، 733 ص، وزیری.

 

 1. [اسئله و اجوبه علمای امامیّه در مذمّت صوفیه] برگرفته از: جنگی از دورۀ صفوی (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقاله: چند پرسش و پاسخ از علمای عصر صفوی دربارۀ صوفیه؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1400 هـ.ش، وزیری، ص 41 ـ 51.
 2. مدینه فاضله اسلام؛ از: قزوینی حائری (1288 ـ 1367 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1400 هـ.ش، وزیری، ص 219 ـ 345.
 3. سفرنامۀ عتبات؛ از: میرپنج گورانی، محمّدولی خان (  ـ 1322 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1400 هـ.ش، وزیری، ص 525 ـ 569.
 4. سفرنامۀ مشرّف به ارض اقدس؛ از: تفرشی مدیرلشکر، میرزا شفیع خان (زنده در 1325 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1400 هـ.ش، وزیری، ص 653 ـ 675.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ 1. زندگی­نامۀ خودنوشت میرمخدوم شریفی در سال 989 ق؛ از: میرمخدوم شریفی (947 ـ 995 ق)، ص 51 ـ 72؛ 2. فواید تنباکو؛ از: ماچینی، حسام­الدّین (سدۀ 12 ق)؛ در مقالۀ: ورود تنباکور از غرب به شبه قاره و ایران و مسائل طبی در اطراف آن، ص 97 ـ 122؛ 3. ظلمت مظلمه (در ردّ بابیه)؛ از: نیّر بروجردی، ملّا علی اصغر بن علی­اکبر (1231 ق ـ  )، ص 149 ـ 224؛ 4. [رساله دربارۀ عرقیّات]؛ از: میرزا اشرف طبیب (سدۀ 12 ق)؛ در مقالۀ: رسالۀ میرزا اشرف طبیب در پاسخ پرسش شاه سلیمان صفوی، ص 385 ـ  403؛ 5. سرگذشت (طومار زیارتی)؛ از: درویش طاهر (زنده در 1095 تا 1099 ق) در مقالۀ: سرگذشت طومار زیارتی از دوره شاه سلیمان صفوی، ص 417 ـ 450؛ 6. رساله در اثبات سلامت قرآن از تحریف از سال 1125ق؛ ص 479 ـ 503؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، 632 ص، وزیری.

 

 1. زندگی­نامۀ خودنوشت میرمخدوم شریفی در سال 989 ق؛ از: میرمخدوم شریفی (947 ـ 995 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 51 ـ 72.
 2. فواید تنباکو؛ از: ماچینی، حسام­الدّین (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقالۀ: ورود تنباکو از غرب به شبه قارّه و ایران و مسائل طبی در اطراف آن؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 97 ـ 122.
 3. ظلمت مظلمه (در ردّ بابیه)؛ از: نیّر بروجردی، ملّا علی­اصغر بن علی­اکبر (1231 ق ـ  ) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 149 ـ 224.
 4. [رساله دربارۀ عرقیّات]؛ از: میرزا اشرف طبیب (سدۀ 12 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقالۀ: رسالۀ میرزا اشرف طبیب در پاسخ پرسش شاه سلیمان صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 385 ـ  403.
 5. سرگذشت (طومار زیارتی)؛ از: درویش طاهر (زنده در 1095 تا 1099 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقالۀ: سرگذشت طومار زیارتی از دورۀ شاه سلیمان صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 417 ـ 450.
 6. رساله در اثبات سلامت قرآن از تحریف (از سال 1125ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 479 ـ 503.

 

 • مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوازدهم)؛ 1. حاصل الترجمان (در ترجمه و شرح اعتقادات صدوق)؛ از: رضوی، محمّدمهدی (زنده در 954 ق)، ص 7 ـ 130؛ 2. دیوان مظلوم شیرازی؛ از : مظلوم شیرازی (سدۀ 11 ق) در مقالۀ: نسب­نامۀ شاه طهماسب صفوی، ص 359 ـ 439؛ 3. سفرنامۀ عتبات (از اصفهان تا کربلا در سال 1330 ق)؛ گزارش از: همراهان میرزا محمّعلی کلباسی (سدۀ 14 ق)، ص 585 ـ 660؛ □ به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، 676 ص، وزیری.
 1. حاصل الترجمان (در ترجمه و شرح اعتقادات صدوق)؛ از: رضوی، محمّدمهدی (زنده در 954 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوازدهم)، به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 7 ـ 130.
 2. دیوان مظلوم شیرازی؛ از : مظلوم شیرازی (سدۀ 11 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در مقالۀ: نسب­نامۀ شاه طهماسب صفوی؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوازدهم)، به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 359 ـ 439.
 3. سفرنامۀ عتبات (از اصفهان تا کربلا در سال 1330 ق)؛ گزارش از: همراهان میرزا محمّدعلی کلباسی (سدۀ 14 ق) □ تصحیح رسول جعفریان؛ در: مقالات و رسالات تاریخی (دفتر دوازدهم)، به­اهتمام رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، 1402 هـ.ش، وزیری، ص 585 ـ 660.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

گزارشی از ذیل شرح مواقف در باره فرق اسلامی

رسول جعفریان

قاضی عضد ایجی در مواقف، و شارح کتاب او، سید شریف جرجانی، در پایان این کتاب، گزارشی از فرق اسلامی به

مکتب درفرایند تکامل: نقد و پاسخ آن

آنچه در ذیل خواهد آمد ابتدا نقد دوست عزیز جناب آقای مهندس طارمی بر کتاب مکتب در فرایند تکامل و سپس پ