برچسب ها: دیجیتایز کردن نسخ خطی در ایران

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

گفتگویی است با وبسایت https://digitalorientalist.com/ در باره علوم انسانی دیجیتال در ایران در حوزه دیجیتایز کردن نسخ خطی