برچسب ها: قوامی رازی و ...

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

مقاله حاضر در بردارنده 12 مقاله منقبتی چاپ نشده از شعرای قصیده سرا است.