۱۸۹۰
۰
۱۳۹۵/۹/۱۷
رویکرد یهودیت به ادیان دیگر

رویکرد یهودیت به ادیان دیگر

پدیدآور: رضا گندمی نصر آبادی تاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: قم

خلاصه

موضوع تکثر و تنوع ادیان ازجمله موضوعات مهمی است که امروزه جوامع دینی به طور عام ،محافل علمی به طور خاص و حوزه ی دین پژوهی و فلسفه دین هم باآن دست به گریبانند.از این رو ، در پژوهش حاضر مسئله تکثر و تنوع دینی در یهودیت از منظر درون دینی بررسی می شود.

معرفی کتاب

رویکرد یهودیت به ادیان دیگر

رضا گندمی نصر آبادی

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

زمستان 1394

موضوع تکثر و تنوع ادیان ازجمله موضوعات مهمی است که امروزه جوامع دینی به طور عام ،محافل علمی به طور خاص و حوزه ی دین پژوهی و فلسفه دین هم باآن دست به گریبانند.از این رو ، در پژوهش حاضر مسئله تکثر و تنوع دینی در یهودیت از منظر درون دینی بررسی می شود. برای مطرح کردن بحث به صورت نظام مند از الگوی متداول در کتاب های فلسفه دین و حوزه ی دین پژوهی بهره گرفته شده است؛ به عبارت دیگر ، موضوع فوق در قالب انحصار گرایی ، شمول گرایی ، همه نگری و کثرت گرایی به بحث گذاشته میشود.در مقدمه کتاب کلیاتی درباره تکثر و تنوع دینی و واژگان کلیدی مطرح می شود.در بخش نخست ، معانی برگزیدگی و تفاسیر مختلفی که در ازای تاریخ تفکر یهودی از آن شده و نیز دیدگاه های شش گانه درباره خاستگاه برگزیدگی ذکر می شود.در بخش دوم ،موضوعاتی از قبیل جهانی بودن یهودیت ،مخالفت با بت پرستی در ادیان دیگر ، تاکید بر دین طبیعی ، تبلیغ رسالت و جایگاه انسان در یهودیت و نیز پیامد های نظری و عملی شمول گرایی وهمه نگری نظیر فعالیت تبلیغی و نودینی ، به بحث گذاشته شده است. در بخش سوم و پایانی کتاب ،از هر مقطع تاریخی یک یا چند متفکر شاخص و برجسته انتخاب شده تا به این ترتیب دیدگاه غالب هر دوره به خوبی بیان شود. این کتاب از منظر درون دینی دیدگاه یهودیت را درباره پیروان سایر ادیان به بحث گذاشته است .در این کتاب تلاش شده است با تکیه بر کتاب مقدس عبرانی و سنت خاخامی و نیز دیدگاه متفکران دوره های مختلف (دوره باستان، قرون وسطا ،دوره جدید و معاصر) فرایند تطور اندیشه برگزیدگی قوم بنی اسرائیل و نیز دیدگاه های بدیل معرفی گردد.درباره معنا و خاستگاه برگزیدگی قوم بنی اسرائیل که مورد تصدیق کتب آسمانی بعدی نیز قرار گرفته ، برداشت های متفاوتی متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی یهودیان در طول تاریخ صورت گرفته است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته