۲۴۲۰
۱۱۲۸
۱۳۹۵/۹/۲۸
زروان در حماسه ی ملّی ایران

زروان در حماسه ی ملّی ایران

پدیدآور: حمیدرضا اردستانی رستمی ناشر: شیرازهتاریخ چاپ: ۱۳۹۴

خلاصه

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است.

معرفی کتاب

زروان در حماسه ی ملّی ایران

حمیدرضا اردستانی رستمی

نشر شیرازه

1394

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است. نگارنده به پیروی از شناسندگان و پژوهندگان تاریخ ادیان ایرانی ، اندیشه زروانی را مذهب یا اندیشه ای منشعب از دین زردشتی ،انسان دارای اختیار ایست ؛ در حالی که در باور زروانی ، زروان تقدیر مردمان و موجودات را تعیین می کند. در اندیشه زروانی ، نسبت به جنس زن بدبینی وجود دارد و زن یاری گر اهریمن پنداشته شده است که البته در متن های زردشتی نیز چندان نگاه مثبتی به زن وجود ندارد ؛ امّا کمی معتدل تر است . هم چنین در باور زروانی ، گیتی ساخته ست اهریمن است ؛ در حالی که در دین زردشت ، جهان را هزمزد آفریده و اهریمن است که بدان تاخته و آن را آلوده کرده است .آنچه درباره ی اندیشه های زروانی گفته شد ، با مطالعه در متن هایی چون مینوی خرد ، بندهش و وزیدگی های زادسپرم ، به خوبی آشکار می شود و نگارنده در هنگام سخن گفتن از باورهای زروانی ، به این متن ها مراجعه کرده و در توضیح اندیشه های زردشتی سره ، به متن های بنیاد گرا چون دین کرد، شکند گمانیک ورزا ، روایت پهلوی و...استفاده می کند. 

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

دیگر آثار نویسنده

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی و بیست و سه گفتار دیگر از شاهنامه شناسان درباره دین و مذهب فردوسی

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی و بیست و سه گفتار دیگر از شاهنامه شناسان درباره دین و مذهب فردوسی

حمیدرضا اردستانی رستمی

آنچه پیش رو دارید مجموعه ای از گفتارها درباره ی دین و مذهب فردوسی است که در دوره ی معاصر از زبان فرد