۲۳۳۱
۱۰۹۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تأویل و تفسیر نگاره های ایرانی - اسلامی بر پایه ی نجوم

تأویل و تفسیر نگاره های ایرانی - اسلامی بر پایه ی نجوم

پدیدآور: عارفه صرامی - سیده شبنم شمس الدین ناشر: نشر انسان شناسیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 6-3-95526-622-978تعداد صفحات: ۱۳۶۸ص

خلاصه

صفحات پیش رو کوششی است در کاربست روشی در تفسیر و تأویل تصویر. غالب پژوهش ها در حوزه ی تحقیق در باب نمادها و نشانه ها، با وجود اتحاذ رویکردها و روش های متفاوت، می کوشند پیوند متن و تصویر را نشان دهند. دو پژوهش این کتاب نیز در صددند نشان دهند تصاویر تاریخی، اشکال و صوری صرف نیستند. بلکه اسنادی اند حامل و حاوی روح فرهنگ و تاریخ.

معرفی کتاب

خاستگاه و پیشینه ی تفسیر تصویر به تعبیری به تجربه ی چشم ها در حوزه ی زبان باز می گردد. هر بیننده و هر مفسری، از منظر تاریخ هنر که بنگریم، به نوعی در امر تفسیر دخیل می شود. به سخنی، هر بیننده ای از نوعی تطبیق پوشیده و پنهان میان تصویر و کاربرد زبان عمل می کند که چنین تطبیقی درجایی دیگر صورت نمی بندد. در ظاهر امر، تفسیر تصویر در حقیقت با ترجمه ی میان این دو حوزه سرو کار دارد؛ ترجمه ای که در پی هویت تصویر و واژه است؛ یا به عبارتی دیگر، در پی رابطه ای انطباقی و گاه متباین میان آن چیزی است که در زبان تصویری و زبان در معنی اخص آن درک و دریافت می شود. باری، تفسیر در صدد فهم و دریافت معناست. از منظر علمی، حاصل چنین روندی باید با روش هایی مستدل همراه شود و پیوسته سنجیده و ارزیابی شود. اگرچه تفسیر تصویر بیرون از چهارچوب زبان ممکن و مقدور نیست، برقراری پیوند و انطباق این دو نیز ساده نیست. صفحات پیش رو کوششی است درکاربست روشی در تفسیر و تأویل تصویر. غالب پژوهش ها در حوزه ی تحقیق در باب نمادها و نشانه ها، با وجود اتحاذ رویکرد ها و روش های متفاوت، می کوشند پیوند متن و تصویر - زبان و ایماژ - را نشان دهند. دو پژوهش این کتاب نیز در صددند نشان دهند تصاویر تاریخی، اشکال و صوری صرف نیستند، بلکه اسنادی اند حامل و حاوی روح فرهنگ و تاریخ. این تصاویر متضمن وحدتی از کلام و تصویر یا صورت و معنا هستند و فقط با به کارگیری منابع و مآخذی از حوزه های گوناگون دانش می توان جایگاه و معنای آن ها را در فرایند درهم تنیده و پیچیده ی تاریخ و فرهنگ به منزله ی نمادهایی واجد معنا بازشناخت. در این فرایند، ارتباط و استناد این نمادها هرچه بیشتر با شواهد و قراینی از حوزه های مختلف فرهنگ همراه باشد، هر شاهدی ما را قدمی به درک معنای آن ها نزدیک تر خواهد کرد.

کاربست رویکرد و روش علمی در تأویل و تفسیر داده های تاریخی در دو پژوهش این کتاب نشان می دهد معنای تصاویر از رهگذر اشراق و ادراکی بی واسطه و جز آن، خود را بر ما منکشف و آشکار نمی سازد و به خودی خود نیز سخن نمی گوید. در این تصاویر، جلوه ای از باورها و معرفت و علم و آیین های گذشته مضمر و مستتر است که پرده برگرفتن از آن ها در گرو بررسی دقیق یکایک اجزا و عناصر آن هاست.

روشی که پژوهندگان این دو گفتار در تجزیه و تحلیل داده های تاریخی آن اختیار کرده اند روش آیکون نگاری و آیکون شناسی است که واضعان اصلی آن واربورگ - پانوفسکی بوده اند و شاید توضیحی موجز و مختصر در باب وجه تسمیه ی این روش تحلیلی - تفسیری بتواند اهمیت جایگاه آن را در تأویل تاریخ هنر، روشن و ضرورت گزینش چنین روشی را در تأویل نگاره های هنر ایرانی - اسلامی توجیه کند:

بخش اول: آیکون نگاری «دو ماهی» در هنر ایرانی - اسلامی

بخش دوم: آیکون نگاری زحل و کارکردهای آن در عالم صغیر

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن

منابع مشابه

از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه، پژوهشی درباره ی تصویرسازی نجومی در ایران تا پایان قرن چهارم هجری قمری

از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه، پژوهشی درباره ی تصویرسازی نجومی در ایران تا پایان قرن چهارم هجری قمری

عباس حمید سمیعی

قرن چهارم هجری قمری، قرن شکوفایی اندیشه های علمی و هنری در بلاد مسلمانان خصوصا ایران بوده است. بخشی