نویسنده: دابلیو. گوردون ایست

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ در بستر جغرافیا

نویسندهدابلیو. گوردون ایست

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران