نویسنده: دوب یاروشوسکی، ان شیهی، میرحسین یکرنگیان

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانخوارزم سرخ: جنید خان، بلشویک ها و سقوط خانات خیوه 1924 ـ 1910

نویسندهدوب یاروشوسکی، ان شیهی، میرحسین یکرنگیان

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران