نویسنده: عبدالنبی قیم

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانپادشاهی میسان و اهواز یا احواز

نویسندهعبدالنبی قیم

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانپانصد سال تاريخ خوزستان (در نقد تاریخ پانصد ساله خوزستان کسروی)

نویسندهعبدالنبی قیم