نویسنده: پروفسور دکتر عبدالقادر باراخان

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانفضولی (محیط ، زندگی وشخصیت و حیات اجتماعی میانرودان در قرن دهم هجری)

نویسندهپروفسور دکتر عبدالقادر باراخان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران