ناشر: روش شناسان و جامعه شناسان

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانروش شناسی ابن خلدون

نویسندهعلی الوردی بغدادی

ناشرروش شناسان و جامعه شناسان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران