ناشر: سخن گستر

۱ کتاب

کتاب ها

عنواننهادها و تشکیلات اقتصادی ایران عصر مظفر الدین شاه قاجار

نویسندهام البنین رحیمی

ناشرسخن گستر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپمشهد