ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانوضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین

نویسندهسید محمد احسانی

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم