ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانهایدگر در ایران - نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه های سید احمد فردید

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانبحر الحقائق و المعانی فی تفسیر السبع المثانی

نویسندهنجم الدین رازی

ناشرموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران