برچسب ها: حکومت قاجار - تزار روس - امپراتوری عثمانی - دول اروپایی - نخبگان - منافع اقتصادی و سیاسی - علمای شیعه -

۱ کتاب

کتاب ها

عنواننقش علمای شیعه در دوره اول قاجار با تاکید بر جنگ های ایران و روس

نویسندهنصرالله پورفیاض

ناشرموسسه بوستان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰