برچسب ها: هادی هاشمیان

۴ کتاب

کتاب ها

عنوانتبریز و فرهگ تشیع

نویسندههادی هاشمیان

ناشراسوه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی تبریز

نویسندهمیر ودود سید یونسی

ناشرستوده

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

عنوانسالار فقیهان شیخ سلار دیلمی

نویسندههادی هاشمیان

ناشراداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

عنوانامامزاده سید حمزه تبریز و موقوفات ظهیریه

نویسندههادی هاشمیان

ناشراداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز