۲۵۰۷
۰
۱۳۸۴/۱/۲۵
چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران ( 1343 - 1356)

چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران ( 1343 - 1356)

پدیدآور: روح الله حسينيان

معرفی کتاب

چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران دنباله چند عنوان کتاب ديگر است به قلم همين مؤلف با عناوين «تاريخ سياسي تشيع تا تشکيل حوزه علميه» ، «بيست سال تکاپوي اسلامي شيعي در ايران» (سالهاي 1320 – 1340) و «سه سال ستيز مرجعيت شيعه» (1340 – 1343) .
مجلد حاضر اختصاص به سالهاي 1343 تا 1356 دارد که در آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين دوره سخن گفته شده است.
بدين ترتيب يک دوره تاريخ شيعه تا آغاز انقلاب اسلامي در اين مجلدات آمده است.

منابع کتاب عمدتا عبارت از تواريخ و خاطراتي است که در باره اين سالها طي سالهاي اخير نوشته شده است. علاوه بر آن، از اسناد موجود در مرکز اسناد تاريخي هم که شامل بخش مهمي از اسناد سياسي و رجال اين دوره مهم تاريخي مي شود استفاده شده است.

انتخاب اين عنوان براي کتاب از آن روست که مؤلف معتقد است که در جريان ضعف نظام هاي سياسي و عدم کارائي آنها، ايدئولوژي هاي رقيب پديد مي آيند و در نهايت هر کدام از آنها که توانمندتر باشد به پيروزي مي رسند.
با ضعف سيستم شاهنشاهي براي اداره کشور، انديشه هاي اسلامي و مارکسيستي و ملي پديد آمدند و قوي ترين آنها که انديشه شيعه بود به پيروزي رسيد.
کتاب از دو بخش اساسي و هر بخش از چندين فصل تشکيل شده است

بخش اول: فساد و ناکارآمدي رژيم
شامل سه فصل با عناوين: فساد اخلاقي دربار، فساد سياسي دربارو ناکارآمدي اقتصادي. طولاني ترين بخش فساد سياسي رژيم است که در باره ساواک، سانسور، احزاب سياسي و وابستگي خارجي بحث شده است.

بخش دوم کتاب: طرح و تقابل ايدئولوژي ها
در اين بخش يک فصل درباره ايدئولوژي سازي رژيم شاه ، جشن هاي 2500 ساله و تغيير تاريخ و غيره است.
فصل دوم ايدئولوژي هاي رقيب که در آن از ملي گرايي، نهضت آزادي، حزب توده، سازمان چريکهاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين بحث شده است.
فصل سوم ايدئولوژي و مبارزات نيروهاي مذهبي که در ان از امام خميني و روحانيت به تفصيل بحث شده و روش امام در مبارزات بيين شده است. بحث از حسينيه ارشاد و گروه هاي انقلابي ديگر هم در ادامه آمده است.
آخرين بحث ها مقدمات ظهور مسائل انقلاب اسلامي در سال 1356 مي باشد.
مؤلف تلاش کرده است تا از مجموعه اي از مسائل و عوامل اعم از سياسي و فرهنگي که در اين دوره سيزده ساله مطرح بوده بحث کند و تأثير آن ها را در ايجاد زمينه هاي انقلاب اسلامي نشان دهد.

متن کتاب 902 صفحه است. فهرست منابع تا ص 916 و بعد از آن فهرست اعلام و اماکن.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

جواد سلیمانی

نهضت مشروطه ی ایران، تحولی مهم و روبه رشد و در عین حال «خود متناقض» بود؛ نهضتی که با شمار عدالتخواهی

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

نگین یاوری

نویسنده در این کتاب روش مطالعه در تاریخ اندیشه ی اسلامی را از بنیاد متحول می کند و لزوم توجه به مسیر

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب