۲۰۷
۷۴
۱۳۹۹/۵/۲۱
تأثیرات میان رودان بر ایدئولوژی و دین هخامنشیان

تأثیرات میان رودان بر ایدئولوژی و دین هخامنشیان

پدیدآور: آندرئاس یوهاندی ناشر: آریارمناتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مترجم: فریبا ناصریمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰نسخهشابک: 0-4-95482-622-978تعداد صفحات: ۱۲۸ص

خلاصه

هدف این پژوهش آن است که تحولات عمومی ایدئولوژی و دین سلطنتی را از نظر ترتیب زمانی، در طی سه هزاره ی پیش از میلاد از تاریخ میان رودان (از اوایل دوره ی دودمانی) تا دوره ی نوبابلی پی بجوید و تأثیرات بعدی آن ها را بر ایدئولوژی و دین سلطنتی ایران باستان در دوره ی هخامنشی دنبال کند.

معرفی کتاب

ایدئولوژی و دین سلطنتی، موضوعی مهم در مطالعه ی تاریخ باستان است. فاصله ی زمانی، امکان ترسیم نتایجی پیوسته و نوشتن نظر مشروح و فراگیر درباره ی جوامع باستانی را نمی دهد. نبود یا ناهمانگی منابع غالبا به روشنگری نسبی یا یک سویه ی حیات باستان می انجامد که این به طور کلی بنیانی را برای نظریاتی فرضی درباره ی جوامع باستانی صورت می دهد. برای بازیابی این تاریخ دور در میان نظریه ها به اجماع نیاز است. از آنجا که تاریخ باستان غالبا تاریخ فرمانرویان و برمبنای این واقعیت است که بخش اعظم یافته ها با نخبگان جامعه مرتبط است، تحقیق درباره ی ایدئولوژی می تواندبه تلاش در جهت توضیح جهان باستان منتج شود. به عبارت دیگر، دین بخش مهمی از مطالعه ی هر جامعه است. بسیاری از مورخان دین مشتاق خلق فضایی دینی و غیر دینی در عملکرد افراد هستند، اما دشوار است که چنین دیدی را به جوامع باستانی تسری داد، چنانکه در موارد بسیاری فضای غیردینی و دینی چنان در هم تنیده است که جداسازی آن ها دشوار می شود.

در تاریخ میان رودان و ایران باستان، جداسازی و تشخیص لایه های دینی و غیردینی هم بسیار دشوار است. جو آسمانی ایزدان، تافته ی جدابافته ای از جو ماد