ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتذکرة البنیان و تذکرة الابنیه؛ خاطرات معمار سنان

نویسندهساعی مصطفی چلبی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران